(Hernieuwde) onderdekking grote bedrijfstakpensioenfondsen

(Hernieuwde) onderdekking grote bedrijfstakpensioenfondsen

Herhaaldelijk berichten wij over de ontwikkeling van de dekkingsgraden van bedrijfstak-, ondernemings- en beroepspensioenfondsen (zie bijvoorbeeld NPB nieuwsflits 15 of 25/2014). De dekkingsgraad is een maatstaf die laat zien in welke mate pensioenfondsen aan hun pensioenverplichtingen kunnen voldoen. Is de dekkingsgraad lager dan de verplichte minimale dekkingsgraad van grosso modo104,5%, dan zijn de pensioenfondsen in beginsel verplicht maatregelen te nemen om het dreigende tekort te herstellen. Dit kan bijvoorbeeld door het verhogen van de pensioenpremies, het aanpassen van de beleggingsmix, het bevriezen van indexaties, het korten van pensioenaanspraken en -rechten, of een combinatie van genoemde maatregelen.

Vandaag werd bekend dat de dekkingsgraden van vijf grote bedrijfstakpensioenfondsen (waaronder de beide metaalfondsen en het ABP) in de loop van het derde kwartaal van 2014 zijn gedaald: goede beleggingsresultaten wogen niet op tegen een toename van de verplichtingen als gevolg van de gedaalde (driemaandsgemiddelde) rente in dit kwartaal. Er wordt door de Pensioenfederatie verondersteld dat de gesignaleerde daling van de dekkingsgraad bij de vijf grote bedrijfstakpensioenfondsen ook geldt voor veel andere (kleinere) pensioenfondsen. Voor het laatste kwartaal van 2014 zijn de vooruitzichten bovendien niet gunstig.

Indexering van de pensioenaanspraken c.q. -rechten zal voor de meeste (gewezen) deelnemers en pensioengerechtigden ook komend jaar niet aan de orde zijn. Anderzijds zijn ook kortingen in 2015 niet te verwachten. Er is sprake van een overgangsjaar, omdat de pensioensector vanaf volgend jaar te maken krijgt met de nieuwe spelregels van de Wet aanpassing financieel toetsingskader. De behandeling van het wetsvoorstel vindt momenteel plaats in de Tweede Kamer.

Bron:  http://www.pensioenfederatie.nl/actueel/nieuws/Pages/Dekkingsgraden_pensioenfondsen_onder_druk_846.aspx

Nieuwsflits nr. 30, 17 oktober 2014