Leidraad AFM inzake Wet verbeterde premieregeling

Leidraad AFM inzake Wet verbeterde premieregeling

Op 1 september 2016 is de Wet verbeterde premieregeling (Wvp) in werking getreden. De Wvp wijzigt de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling en de Wet op de loonbelasting 1964. Wij berichtten u reeds hierover in eerdere Nieuwsflitsen (links: 03/2016 en 09/2016).

Naar aanleiding van de inwerkingtreding van de Wvp is de Autoriteit Financiële Markten (AFM) in contact getreden met de pensioensector. Dit heeft geresulteerd in de ‘Leidraad Wet verbeterde premieregeling’ (hierna: de Leidraad), welke antwoord geeft op vragen omtrent de Wvp en bovendien ingaat op enkele van de risico’s die de AFM hieromtrent signaleert.

In de Leidraad maant de AFM pensioenuitvoerders en sociale partners om in het kader van de Wvp rekening te houden met de belangen van de (gewezen) deelnemer. Hierbij denkt de AFM  aan een zo goed mogelijke begeleiding van de (gewezen) deelnemer, onder meer door het faciliteren van een goede keuzearchitectuur, het verstrekken van effectieve (en activerende) informatie en hulp bij het maken van een keuze tussen een vastgestelde of een variabele uitkering.

De Leidraad richt zich tot alle (soorten) pensioenuitvoerders alsmede de sociale partners. Voor deze partijen ziet de AFM een rol om voorzienbare teleurstellingen bij de (gewezen) deelnemer te voorkomen.

Bron: www.afm.nl/nl-nl/professionals/nieuws/2016/dec/verbeterde-premieregeling

Nieuwsflits nr. 21, 22 december 2016