Wetsvoorstellen “doorbeleggen na pensioendatum” samengevoegd

Wetsvoorstellen “doorbeleggen na pensioendatum” samengevoegd

Op 9 december 2015 meldden wij u dat er naast het wetsvoorstel van de regering om doorbeleggen na de pensioendatum mogelijk te maken (“Wet variabele pensioenuitkering”), tevens een initiatief-wetsvoorstel met hetzelfde doel (“Wet uitbetaling pensioen in pensioeneenheden”) was ingediend door Kamerlid Helma Lodders (zie Nieuwsflits 25, december 2015). Naar aanleiding van een breed gedragen wens in de Tweede Kamer zullen beide wetsvoorstellen worden samengevoegd. Hiertoe zal het regeringsvoorstel worden ingetrokken en zal mevrouw Lodders haar voorstel aanpassen. Het streven is het gewijzigde wetsvoorstel vóór 1 maart aan de Tweede Kamer toe te zenden. Overigens blijkt uit de in de Kamer gestelde vragen dat diverse fracties nog worstelen met de voorgestelde aanpassingen in het shoprecht. Oorspronkelijk werd voorgesteld het shoprecht uit te breiden tot pensioenfondsen (momenteel kent de Pensioenwet alleen een shoprecht voor premie- of kapitaalovereenkomsten ondergebracht bij een verzekeraar of een PPI), maar dat werd later in een nota van wijziging beperkt tot alleen de situatie waarin de pensioenuitvoerder niet de gewenste uitkering kan aanbieden. De stemming over het aangepaste wetsvoorstel is voorzien op 8 maart aanstaande.

Bron: rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-sociale-zaken-en-werkgelegenheid/documenten/kamerstukken/2016/02/19/kamerbrief-proces-behandeling-wetsvoorstellen-uitbetaling-pensioen

Nieuwsflits, nr. 3 d.d. 22 februari 2016