Wetsvoorstel verbeterde premieregeling

Wetsvoorstel verbeterde premieregeling

De Eerste Kamer heeft dinsdag 14 juni jl. ingestemd met de Wet verbeterde premieregeling (EK 34.255). De Wet verbeterde premieregeling wijzigt de Pensioenwet, de Wet verplichte beroeps-pensioenregeling en de Wet loonbelasting 1964 en strekt tot een verbetering van het als te beperkend ervaren wettelijk kader voor premie- en kapitaalovereenkomsten. Wij berichtten reeds hierover in eerdere Nieuwsflitsen (25/2015 en/of 03/2016).

Op grond van deze wet kan het in de premieregeling opgebouwde pensioenkapitaal in de uitkeringsfase (deels) risicodragend worden belegd. Doorbeleggen zou naar verwachting moeten leiden tot een hoger pensioenresultaat en maakt het pensioen minder afhankelijk van de rentestand op de pensioeningangsdatum. De Eerste Kamer nam wel nog een motie aan die het kabinet vraagt onderzoek te doen naar variabele uitkeringen voor deelnemers met een vrijwillige pensioenregeling. Deze groep kan geen variabele uitkering aankopen bij hun pensioenfonds als de werkgever niet voldoet aan één van de voorwaarden van artikel 120 Pensioenwet (zoals bijvoorbeeld een werkgeversbijdrage van tenminste 10%).

De indieners van de motie vinden dit onwenselijk, omdat het deelnemers in de praktijk zou dwingen naar een verzekeraar te stappen voor een pensioenuitkering. Daar dit voorstel echter raakt aan de taakafbakening tussen pensioenfondsen en verzekeraars, vindt staatssecretaris Klijnsma van SZW dat eerst onderzoek nodig is. Dit onderzoek zou volgens haar zo spoedig als mogelijk van start moeten gaan. Verder heeft de Eerste Kamer zich toch uitgesproken voor een ruimere spreidingsperiode voor het opvangen van schokken in de variabele uitkering (van vijf naar tien jaar).

Staatssecretaris Klijnsma neemt dit mee in de verzamelwet. De Wet verbeterde premieregeling treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip (dat bovendien voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld). Ondanks de instemming door de Eerste Kamer wijzen voor- en tegenstemmers op de complexiteit van deze wet en de onderliggende lagere regelgeving.

Bron: eerstekamer.nl/wetsvoorstel/34255_initiatiefvoorstel_lodders

Nieuwsflits, nr. 9 d.d. 15 juni 2016