Wetsvoorstel bevoegdheden OR aangepast

Wetsvoorstel bevoegdheden OR aangepast

Eind vorig jaar berichtten wij dat Staatssecretaris Klijnsma van SZW het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet op de ondernemingsraden en de Pensioenwet in verband met de bevoegdheden van de ondernemingsraad inzake de arbeidsvoorwaarde pensioen, naar de Tweede Kamer had gestuurd (zie Nieuwsflits nr. 30/2015). Op grond van dit wetsvoorstel zou de OR instemmingsrecht moeten krijgen over elk voorgenomen besluit tot vaststelling, wijziging of intrekking van een regeling met betrekking tot de pensioenovereenkomst, ongeacht het soort pensioenuitvoerder. In het oorspronkelijke wetsvoorstel was in een nieuw toe te voegen achtste lid bij artikel 27 WOR neergelegd dat de OR een instemmingsrecht zou verkrijgen met betrekking tot het voornemen van de ondernemer om de pensioenovereenkomsten van (alle of een deel van) de werknemers onder te brengen bij een pensioeninstelling uit een andere lidstaat of bij een verzekeraar met zetel buiten Nederland. Een instemmingsrecht zou echter niet bestaan ingeval van een voorgenomen overstap van de ondernemer naar een andere Nederlandse pensioenuitvoerder. Naar aanleiding van Kamervragen heeft Klijnsma het wetsvoorstel op dit punt aangepast. Zoals bekend, krijgt de OR op grond van het wetsvoorstel in beginsel geen instemmingsrecht over de inhoud van de uitvoeringsovereenkomst. Wel dient de ondernemer de OR zo spoedig mogelijk te informeren over elke voorgenomen vaststelling, wijziging of intrekking van een uitvoeringsovereenkomst of -reglement. Aan de (niet-limitatieve) opsomming van onderwerpen in een uitvoeringsovereenkomst (of -reglement) die op grond van het nieuwe zevende lid van artikel 27 WOR wel instemmingsplichtig zijn, omdat zij van invloed zijn op de arbeidsvoorwaarde pensioen, wordt toegevoegd: “de keuze voor onderbrenging bij een bepaalde pensioenuitvoerder, pensioeninstelling uit een andere lidstaat of verzekeraar met zetel buiten Nederland als bedoeld in artikel 23, eerste lid van de Pensioenwet”. Door deze toevoeging poogt Klijnsma het onderscheid tussen Nederlandse en buitenlandse pensioenuitvoerders, voor wat betreft het instemmingsrecht van de OR, op te heffen.
Nieuwsflits, nr. 8, 25 april 2016