Wetsvoorstel bevoegdheden OR betreffende pensioen

Wetsvoorstel bevoegdheden OR betreffende pensioen

Daags voor de Kerst heeft Staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid het wetsvoorstel tot “wijziging van de Wet op de ondernemingsraden en de Pensioenwet in verband met de bevoegdheden van de ondernemingsraad inzake de arbeidsvoorwaarde pensioen” naar de Tweede Kamer gestuurd. In dit wetsvoorstel volgt Klijnsma voor het overgrote deel de aanbevelingen die de Sociaal Economische Raad in zijn advies uit juni 2014 reeds had gedaan.

De voorgestelde wetswijziging heeft (onder meer) tot gevolg dat de OR instemmingsrecht krijgt over elk voorgenomen besluit tot vaststelling, wijziging of intrekking van een regeling met betrekking tot de pensioenovereenkomst, ongeacht het soort pensioenuitvoerder. In dit kader wordt in artikel 27 WOR verder expliciet neergelegd dat de OR een instemmingsrecht krijgt ten aanzien van het voornemen van de ondernemer om de pensioenovereenkomsten van (alle of een deel van) de werknemers onder te brengen bij een pensioeninstelling uit een andere lidstaat of bij een verzekeraar met zetel buiten Nederland.

De OR heeft in beginsel geen instemmingsrecht over de inhoud van de uitvoeringsovereenkomst. Het wetsvoorstel verplicht de ondernemer thans de OR zo spoedig mogelijk te informeren over elke voorgenomen vaststelling, wijziging of intrekking van een uitvoeringsovereenkomst (of -reglement). Betreft het echter een onderwerp in een uitvoeringsovereenkomst (of -reglement), dat rechtstreeks van invloed is op de arbeidsvoorwaarde pensioen, dan valt dit wel weer onder het instemmingsrecht van de OR. In het nieuwe zevende lid van artikel 27 WOR wordt hiertoe een (niet-limitatieve) opsomming gegeven van onderwerpen uit een uitvoeringsovereenkomst (of -reglement) die instemmingsplichtig zijn, omdat zij de arbeidsvoorwaarde pensioen direct raken. Als er sprake is van een indirect effect, dan zou de OR derhalve geen instemmingsrecht hebben. Als voorbeeld noemt Klijnsma de keuze van de werkgever voor een bepaalde pensioenuitvoerder waar hij het pensioen wil onderbrengen.

De wet treedt in werking op een nog nader (bij koninklijk besluit) te bepalen tijdstip.

Bron: rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2015/12/24/wetsvoorstel-in-verband-met-de-bevoegdheden-van-de-or-inzake-de-arbeidsvoorwaarde-pensioen-incl-memorie-van-toelichting

Nieuwsflits nr. 30, 29 december 2015