Kamervragen uitstel beslistermijn PEB

Kamervragen uitstel beslistermijn PEB

Uitstel beslistermijn Pensioen in eigen beheer (PEB)

Staatssecretaris Wiebes van Financiën heeft 15 juni jl. een brief aan de Tweede Kamer gezonden waarin hij Kamervragen met betrekking tot uitstel van de beslistermijn voor het pensioen in eigen beheer (PEB) beantwoordt. De staatssecretaris geeft hierbij aan dat uitstel van de beslistermijn zijn inziens niet noodzakelijk is. De DGA moet in principe op de hoogte zijn van de invoer van de Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen. De Nieuwsbrief Loonheffingen 2017 bevat een uitvoerige toelichting op de beëindiging van de opbouw van pensioen in eigen beheer. Bovendien maken de meeste DGA’s gebruik van de diensten van een accountant. Er wordt van de dienstverleners, zoals accountant, fiscaal dienstverlener of pensioenadviseur verwacht dat zij hun klanten tijdig op de hoogte stellen. Tevens worden er vanuit de Belastingdienst diverse acties ondernomen om belanghebbenden en hun dienstverleners op de hoogte te stellen.

Misverstanden

In dit kader wil de staatssecretaris twee hardnekkige misverstanden uit de weg ruimen. Ten eerste met betrekking tot de door (of namens) de DGA te verrichten handelingen voor het einde van de coulancetermijn. De opbouw van het PEB moet worden stopgezet voor het einde van de coulancetermijn. Het keuzemoment voor afkopen of omzetten in een oudedagsverplichting (ODV) is niet gebonden aan het einde van de coulancetermijn en kan nog tot 31 december 2019 worden uitgevoerd.

Het stopzetten van de opbouw van PEB kan door de algemene vergadering bijeen te roepen en de afspraken vast te leggen in de notulen en een addendum bij de pensioenovereenkomst. Als de DGA zou besluiten om een eventueel elders verzekerd pensioen terug te halen naar eigen beheer, moet deze waardeoverdracht plaatsvinden voor het einde van de coulanceperiode. Hieraan is ook voldaan als het verzoek tot waardeoverdracht uiterlijk 30 juni 2017 bij de verzekeraar ligt. De verzekeraar heeft daarna de gebruikelijke termijn om het verzoek af te handelen.

Het tweede misverstand betreft het inzenden van het informatieformulier aan de Belastingdienst. Dit formulier hoeft pas te worden ingezonden zodra de keuze wordt gemaakt voor afkopen of omzetten in een ODV van het PEB. Voor het maken van deze keuze heeft de DGA en zijn/haar adviseur dus de tijd tot 31 december 2019. Na het maken van de keuze voor afkopen of omzetten in een ODV moet het informatieformulier binnen één maand binnen zijn bij de Belastingdienst.

Bron: www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2017/06/15/beantwoording-vragen-over-pensioen-in-eigen-beheer

Nieuwsflits nr. 18, 20 juni 2017