Ontwerpbriefadvies SER inzake medezeggenschap pensioen in kleine ondernemingen

Ontwerpbriefadvies SER inzake medezeggenschap pensioen in kleine ondernemingen

De Sociaal Economische Raad (SER) is van mening dat werknemers van kleine ondernemingen (tien tot vijftig werknemers) meer medezeggenschap moeten kunnen uitoefenen op collectief pensioen via hun werkgever. Een instemmingsrecht, zoals grotere ondernemingen dat kennen, wordt  onwenselijk geacht. De SER doet deze (en andere) aanbevelingen in een ontwerpadvies naar aanleiding van een adviesaanvraag d.d. 15 september 2016 van staatssecretaris Klijnsma van SZW. Toekennen van instemmingsrecht aan de PVT (Personeelsvertegenwoordiging) en PV (Personeelsvergadering) is volgens de SER niet nodig en niet wenselijk, omdat dit het systeem van de WOR (Wet op de Ondernemingsraden) zal verstoren en het kan leiden tot verhoging van de kosten en de administratieve lasten. De huidige regelingen zijn nog onvoldoende bekend. De SER adviseert derhalve  meer bekendheid te geven aan de bestaande bevoegdheden en mogelijkheden van de medezeggenschapsorganen in kleine ondernemingen. Daarnaast zouden enkele bevoegdheden van de PVT en PV binnen de WOR moeten worden versterkt, voor zover het gaat om de arbeidsvoorwaarde pensioen, zoals bijvoorbeeld het informatierecht, de informatieplicht en het initiatiefrecht. Het ontwerpadvies oppert in de wet vast te leggen dat werkgevers informatie over pensioen altijd schriftelijk geven.

Het ontbreekt de werkgevers en werknemers in kleine ondernemingen bovendien vaak aan kennis over pensioenen en die kennis is ook niet eenvoudig te verkrijgen. De SER pleit ervoor dat de overheid erop toeziet dat er voor werkgevers en werknemers makkelijk toegankelijke, onafhankelijke en betaalbare informatie, advies en ondersteuning beschikbaar komt.

Het ontwerpadvies zal ter bespreking en vaststelling voorliggen in de openbare raadsvergadering van vrijdag 17 februari.

Bron: www.ser.nl/nl/actueel/nieuws/2010-2019/2017/20170126-invloed-werknemers-pensioen.aspx
Nieuwsflits nr. 4, 27 januari 2017.