Wetsvoorstel samenvoeging klein pensioen aangenomen

Wetsvoorstel samenvoeging klein pensioen aangenomen

Op 21 november jl. heeft de Tweede Kamer ingestemd met het wetsvoorstel Wet waardeoverdracht klein pensioen waarmee de bevoegdheid tot afkoop van een klein pensioen door de pensioenuitvoerder wordt vervangen door een bevoegdheid tot waardeoverdracht. Deze waardeoverdracht vindt plaats zonder instemming van de deelnemer. In de praktijk betekent dit dat de uitvoerder bij het pensioenregister binnen een jaar na einde deelneming toetst of de betreffende gewezen deelnemer inmiddels pensioen opbouwt bij een andere pensioenuitvoerder. Zo ja, dan vindt automatisch waardeoverdracht van het kleine pensioen plaats naar de nieuwe uitvoerder. Zo nee, dan vindt jaarlijks een hertoetsing plaats.

Bijzonder klein pensioen laten vervallen

Met ingang van 1 januari 2019 mogen pensioenuitvoerders bijzonder kleine pensioenen (€ 2,- of minder per jaar) laten vervallen. Tot die tijd roept de minister van SZW iedereen op op zoek te gaan naar hun eventuele aanspraken op een dergelijk heel klein pensioen, dan kunnen pensioenuitvoerders deze alsnog afkopen of overdragen.

Tenslotte regelt het wetsvoorstel  de mogelijkheid van aanpassing van bestaande aanspraken aan een nieuwe pensioenrichtleeftijd zonder instemming of bezwaarmogelijkheid van de deelnemer. De minister van SZW geeft in een brief aan de Tweede Kamer d.d. 20 november 2017 aan dat dit naar zijn mening in overeenstemming is met het recente oordeel van de Rechtbank Limburg waarover wij u in onze vorige nieuwsflits (Nieuwsflits 27) berichtten. Aan de eenzijdige aanpassingsmogelijkheid zijn een aantal voorwaarden verbonden die moeten voorkomen dat de aanspraken van een individuele deelnemer kunnen worden aangetast.

Bron: http://www.nieuwsszw.nl/kleine-pensioentjes/

Nieuwsflits nr. 28, 23 november 2017