Voortgang harmonisatie pensioeninformatiekanalen

Voortgang harmonisatie pensioeninformatiekanalen

Zoals wij u reeds berichtten, is de Wet Pensioencommunicatie met ingang van 1 juli 2015 (gefaseerd) in werking getreden (zie Nieuwsflits nr. 12/2015). Tijdens de parlementaire behandeling van het wetsvoorstel is er door Kamerlid Lodders een motie ingediend (Kamerstukken II 2014/15, 34008, nr.19), waarin de regering werd verzocht de mogelijkheden te onderzoeken voor een (verdere) harmonisatie van de diverse informatiekanalen voor deelnemers, uitbreiding van het pensioenregister met derde-pijlerproducten en de toegankelijkheid van het pensioenregister voor gepensioneerden. Gisteren heeft de Staatssecretaris SZW de Tweede Kamer op de hoogte gesteld van de voortgang van de uitvoering van de genoemde motie. Tijdens de behandeling van de begroting had de Staatssecretaris toegezegd om de Tweede Kamer hierover nog vóór het Kerstreces te informeren.

Pensioenuitvoerders hebben een begin gemaakt met de harmonisatie door de informatie-instrumenten, voor wat betreft aanpak en vormgeving, meer op elkaar te laten aansluiten. De komende periode staat in het teken van de voorbereiding op de volgende fases van de uitbreiding, zoals bijvoorbeeld de verdere actualisering van de pensioengegevens door de pensioenuitvoerders. Een en ander betekent volgens de Staatssecretaris dat voor de toevoeging van derde-pijlerproducten op dit moment geen ruimte is. Wel heeft het Verbond van Verzekeraars besloten een digitale “poliskluis” te laten bouwen waarin consumenten al hun particuliere verzekeringen, waaronder derde-pijlerproducten, kunnen inzien. Deze website zou naar verwachting in de loop van 2017 gereed moeten zijn. Vanaf een nog te bepalen datum in 2017 start tevens de ingroei van pensioengerechtigden in het pensioenregister: iedereen die op deze datum pensioendeelnemer is, zal daarna ook als pensioengerechtigde via het pensioenregister zijn gegevens kunnen inzien.   

Bron: rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2015/12/17/kamerbrief-harmonisatie-pensioeninformatiekanalen

Nieuwsflits nr. 28, 18 december 2015