Einde pensioencontract? Kom in actie!

Uw pensioencontract loopt aan het eind van het jaar af. U heeft daarover bericht ontvangen van uw huidige pensioenaanbieder. Waarschijnlijk heeft u meteen een nieuw voorstel ontvangen waarmee u het lopende contract kunt verlengen. Wat kunt u dan het beste doen? Is het slim om op het voorstel van uw pensioenaanbieder in te gaan of kunt u beter overstappen? Om die vraag te beantwoorden, moet u met veel dingen rekening houden. 

Wij zetten er een aantal op een rij.

Einde pensioencontract

U heeft als werkgever een zogeheten onderbrengingsplicht als u uw medewerkers een pensioenregeling biedt. Die regeling moet u onderbrengen bij een pensioenuitvoerder. Het is dus belangrijk om tijdig uw pensioenregeling veilig te stellen. Voor sommige bedrijfstakken geldt verplichte aansluiting bij een bedrijfstakpensioenfonds. Het is dus belangrijk om te weten of deze verplichting ook voor u geldt.

Pensioenverlenging

Tekent u voor het eind van het jaar geen overeenkomst met een pensioenaanbieder, dan stopt de pensioenopbouw en uw medewerkers hebben dan geen dekking voor het risico van overlijden en arbeidsongeschiktheid. U kunt dus niet wachten: voordat u de pensioenregeling rond heeft, bent u maanden verder, zeker als er een ondernemingsraad betrokken is bij het proces.

Uw huidige pensioenverzekeraar zal u een aanbod doen om de regeling voort te zetten. Dat kan de snelste en makkelijkste manier zijn om uw pensioen voort te zetten, maar is het ook de beste manier? Weet u waar u op moet letten?


Sommige verzekeraars hebben hun producten aangepast of vervangen door nieuwe producten. De lage rente maakt bestaande pensioencontracten duur voor pensioenaanbieders: tegenover toegezegde uitkeringen die zijn gebaseerd op een vastgestelde rente, staan lagere inkomsten. Om aan hun verplichtingen te kunnen voldoen, moeten pensioenfondsen premies verhogen of uitkeringen verlagen. Ook verzekeraars kampen met deze problematiek.


Uw huidige pensioenaanbieder kan het contract aanpassen, maar uw bedrijf kan in vijf of tien jaar ook veranderd zijn. U moet dus goed kijken of uw pensioenregeling nog wel bij uw bedrijf past. Bent u er bovendien van overtuigd dat u in het verleden de meest passende regeling heeft afgesloten? In de praktijk komt het geregeld voor dat pensioencontracten achteraf juridisch niet kloppen of het bedrijf onnodig risico’s loopt.


Contractverlenging of het sluiten van een nieuw contract bij een andere aanbieder is een uitgelezen mogelijkheid om opnieuw naar de voorwaarden te kijken en te proberen betere voorwaarden te bedingen. Op een groot aantal punten is onderhandelen mogelijk, zowel op kosten als op voorwaarden.


Maar u moet wel weten waar u over praat. Zonder deskundige bijstand ziet u misschien net die onderdelen over het hoofd die voor u en uw medewerkers juist veel verschil kunnen maken. En dat kan in ogenschijnlijk kleine details zitten. Heeft u bijvoorbeeld de excassokosten scherp? Hoe zit het met de winstdelende reserve? Weet u welke rekenrente uw pensioenaanbieder hanteert? Deze onderwerpen stelt een aanbieder vaak niet aan de orde.

U ziet het: pensioen is veel meer dan ‘alleen maar’ uitgesteld salaris. Uw pensioenregeling speelt een grote rol in de financiële toekomst van uw medewerkers. Daarom is het belangrijk om een weloverwogen besluit te nemen. Wij kunnen u daarbij als pensioenspecialist helpen.

Inventariseren

Wij inventariseren ten eerste wat uw kennis en ervaring is op pensioengebied en brengen de financiële positie van uw bedrijf in kaart. Dat is belangrijk om te kunnen bepalen wat voor u haalbaar en betaalbaar is. Uiteraard moeten wij ook weten welk doel u voor ogen heeft met de pensioenregeling en welke risico’s u bereid bent te nemen. Vervolgens zoeken wij uit of voor u een verplichte aanstelling bij een bedrijfstakpensioenfonds geldt en of er een cao van toepassing is. In sommige gevallen is het mogelijk vrijstelling te krijgen van de verplichte aansluiting bij een bedrijfstakpensioenfonds. Is dat voor u nuttig? Het kan voordeliger zijn om de pensioenregeling bij een verzekeraar of een premiepensioeninstelling (PPI) onder te brengen.


Helpen met kiezen

We adviseren u over uw pensioencontract. Van belang is verder of er in uw bestaande pensioenregeling ook ruimte is voor pensioenopbouw boven het maximale pensioengevende salaris. Wilt u die voortzetten of niet? Daarnaast is van belang waar uw prioriteiten liggen: zekerheid voor uw werknemers of een voorspelbare pensioenlast. Dat bepaalt onder andere of u voor een pensioenregeling met een vaste uitkering kiest of een pensioenregeling gebaseerd op een vaste bijdrage. Binnen een pensioenregeling kunnen voorzieningen worden getroffen voor het nabestaandenpensioen. Daarnaast kan premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid worden meeverzekerd. Verder is het mogelijk om het in- of uitlooprisico van arbeidsongeschiktheid mee te verzekeren.


Maatwerk leveren

Wij zetten op een rij wat de gevolgen zijn van al die keuzes die u moet maken. Heeft u een beeld van de gewenste dekking, dan moet worden bekeken of die dekking ook betaalbaar is. Laat u uw werknemers een deel van de premie betalen en zo ja, hoeveel?

Voor het bepalen wat voor u de beste pensioenregeling is, spelen ook de ontwikkelingen in uw personeelsbestand een rol: wat is de verwachte loonsom, heeft u veel oudere of juist veel jongere werknemers? Gaat u uitbreiden of inkrimpen? Kunt u de pensioenlasten nu en in de toekomst dragen? Kunt u veranderingen in de lasten, bijvoorbeeld door waardeoverdracht, opvangen?


Vergelijken en bemiddelen

Wij kijken samen met u welk pensioen bij u past. Wij redeneren dus vanuit uw wensen en mogelijkheden en niet vanuit die van de aanbieder. Pas als we dat duidelijk hebben, zoeken wij een partij waarbij u de pensioenregeling het beste kunt onderbrengen en regelen wij voor u dat het pensioencontract wordt gesloten.


Onderhoud en communicatie

Na het sluiten van het contract is het werk niet klaar. Uw medewerkers moeten worden geïnformeerd. U kunt hier lezen waarom goede communicatie zo belangrijk is. Werknemers kijken steeds kritischer naar hun pensioen en hebben recht op duidelijke informatie.

Tussentijds houden wij in de gaten of de overeenkomst die u heeft gesloten, nog wel aansluit op de ontwikkelingen die uw bedrijf doormaakt. En welke wetswijzigingen voor u gevolgen kunnen hebben. Als dat nodig is, informeren wij u daarover. Want alleen dan blijft uw pensioenregeling een passende pensioenregeling.