Pensioenfondsen negeren dringend advies DNB

Pensioenfondsen negeren dringend advies DNB

Nederlandse Bank (DNB) heeft, gezien de dekkingsgraden ultimo 2013 en de mate waarin de lopende herstelplannen zijn gerealiseerd, pensioenfondsen dringend aangeraden de pensioenen (opnieuw) te korten indien de dekkingsgraad onvoldoende is hersteld, dan wel voorzichtig te zijn met het toekennen van een indexatie bij dekkingsgraden die inmiddels boven het minimum vereiste liggen. Thans blijkt dat diverse grotere pensioenfondsen dat advies naast zich neer willen leggen.

Zo hebben de metaalfondsen (PME en PMT) naar buiten gebracht dat zij ondanks een te lage dekkingsraad (voor PME 103,4% en PMT 103,8%) geen verdere kortingen zullen doorvoeren. Het pensioenfonds voor de ambtenaren (ABP) heeft meegedeeld dat zij de ingegane pensioenen met 0,5% zullen gaan verhogen (waarmee de korting van 2013 voor de gepensioneerden weer ongedaan wordt gemaakt). Het pensioenfonds voor Zorg en Welzijn (PFZW) verhoogt de ingegane pensioenen met 0,94%. ABP had ultimo 2013 een dekkingsgraad van 105,9%, voor PFZW lag dit op 110%. Formeel mag een fonds met een dekkingsgraad boven de 105% weliswaar gedeeltelijk indexeren, maar gezien de slechts geringe marge en het voorkomen van ‘jojobeleid’, ziet DNB liever geen verhogingen van pensioenen bij deze fondsen.

De fondsen menen dat zij desalniettemin tegen de wens van de toezichthouder in kunnen gaan. Zij wijzen daarbij op de grote impact voor de deelnemers als deze nogmaals met een korting worden geconfronteerd, op de in januari verder gestegen dekkingsgraden en het feit dat zij primair de arbeidsvoorwaarde pensioen uitvoeren en geen prioriteit leggen bij de strenge eisen voor financiële instellingen. Overigens geldt deze zienswijze zeker niet voor alle fondsen. Zo zal het pensioenfonds voor de Bouwnijverheid, dat ultimo 2013 een dekkingsgraad heeft van 111,6%, niet tot indexatie overgaan.

Het is niet ondenkbaar dat de besluiten om niet verder te korten of zelfs alweer gedeeltelijk te indexeren, de wens van de overheid om de toekomstige pensioenpremies te verlagen, ernstig kan frustreren (zie ook Nieuwsflits 03/2014). Tevens lijken deze maatregelen een verschuiving van het beleggingsrisico in te houden van oudere naar jongere deelnemers.

Nieuwsflits nr. 4, 31 januari 2014