Minder pensioenfondsen verlagen pensioen

Minder pensioenfondsen verlagen pensioen

Uit de evaluatie door De Nederlandsche Bank (DNB) van de door de pensioenfondsen ingediende herstelplannen blijkt dat (voorlopig) 29 pensioenfondsen per 1 april 2014 een verlaging van het pensioen zullen doorvoeren. Eerder dit jaar werd het aantal kortende pensioenfondsen door DNB nog geraamd op 37. Deze ‘verbetering’ kan voornamelijk worden toegeschreven aan bijstortingen door de werkgever.

In 2013 hebben in totaal 70 pensioenfondsen een verlaging van het pensioen doorgevoerd. Deze positieve ontwikkeling valt toe te schrijven aan een stijging van de gemiddelde dekkingsgraad per ultimo 2013 tot ongeveer 110% (ultimo 2012: 102%). Bovendien is niet alleen is het aantal kortende pensioenfondsen gedaald, maar ook de gemiddelde korting van het pensioen is lager dan waarvan in 2013 werd uitgegaan (1,3% in plaats van 1,7%).

Bij de fondsen die per 1 april 2014 een pensioenverlaging doorvoeren, heeft DNB gekeken of het pensioenfonds bij de verdeling van de verlaging over (gewezen) deelnemers, pensioen- en andere aanspraakgerechtigden, een evenwichtige belangenafweging heeft gemaakt.

De evaluatie van de herstelplannen door DNB is nog niet volledig afgerond. Het aantal fondsen dat het pensioen moet verlagen of de hoogte van de verlaging kan hierdoor toch nog hoger uitvallen. Enkele fondsen hebben bij de evaluatie een ontheffing aangevraagd of willen op andere gronden de pensioenen niet verlagen. DNB heeft aangegeven geen ontheffing te zullen verlenen, tenzij het fonds kan beargumenteren dat de kosten van een pensioenverlaging groter zijn dan de baten.

Bron: http://www.dnb.nl/nieuws/nieuwsoverzicht-en-archief/persberichten-2014/dnb304547.jsp

Nieuwsflits nr. 9, 4 maart 2014