Wetsvoorstel variabele pensioenuitkering

Wetsvoorstel variabele pensioenuitkering

Eind vorige week is het voorstel van wet tot wijziging van de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling en de Wet op de loonbelasting 1964 in verband met invoering van een variabele uitkering (kortweg: Wet variabele pensioenuitkering) door het Ministerie SZW ter consultatie voorgelegd. Doel van de consultatie is enerzijds het informeren van de samenleving over de voorgenomen wetgeving en anderzijds een ieder in staat te stellen eventuele tekortkomingen in het voorontwerp van wet te rapporteren.

Vooruitlopend op deze wetgeving is door plaatsing in de Staatscourant (7 juli 2015), op grond van de delegatiebepaling van artikel 2, negende lid PW, paragraaf 1a (Tijdelijke regeling pensioenknip) van de Regeling PW en Wet verplichte beroepspensioenregeling gewijzigd. De tijdelijke regeling pensioenknip wordt opengesteld voor diegenen wiens pensioendatum ligt voor 1 januari 2017. De tijdelijke pensioenuitkering moet uiterlijk 1 juli 2017 eindigen. In tegenstelling tot de ‘oude’ pensioenknip wordt onder de nieuwe pensioenknipregeling een tijdelijke pensioenuitkering van maximaal twee jaar mogelijk gemaakt. In de oude pensioenknipregeling bedroeg deze periode nog vijf jaar.

Met betrekking tot de toepassing van de fiscale regelgeving heeft het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen (CAP) een ‘Handreiking pensioenknip’ gepubliceerd. Hierin heeft het CAP de voorwaarden opgenomen om bij de toepassing van een pensioenknip te blijven binnen de grenzen van hoofdstuk IIB van de Wet op de loonbelasting 1964.

Bronnen: https://www.internetconsultatie.nl/wetsvoorstel_variabele_pensioenuitkering

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/pensioen/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2015/07/02/kamerbrief-regeling-pensioenknip.html

http://www.belastingdienstpensioensite.nl/HANDREIKING%20TIJDELIJKE%20PENSIOENKNIP%202015%20(versie%203%20juli%202015).pdf

Nieuwsflits nr. 14, 13 juli 2015