Voorwaarden ‘herkansing’ variabele pensioenuitkering

Voorwaarden ‘herkansing’ variabele pensioenuitkering

Op onze Updatedagen in april van dit jaar hebben wij u geïnformeerd over het voornemen van de Staatssecretaris SZW om te komen tot een tegemoetkoming (‘herkansing’) voor een groep mensen met een premie- of kapitaalovereenkomst die in de periode van 1 januari 2014 tot 8 juli 2015 met pensioen is gegaan. Deze groep heeft geen gebruik kunnen maken van de Pensioenknip, noch van de Wet verbeterde premieregeling die (naar verwachting) op 1 september 2016 in werking zal treden. De Tweede Kamer had vorig jaar al aangedrongen op een oplossing voor deze groep.

In maart van dit jaar heeft de Staatssecretaris SZW verslag uitgebracht aan de Tweede Kamer over de uitkomsten van het overleg met onder andere het Verbond van Verzekeraars. In haar brief van 11 juli jl. informeert mevrouw Klijnsma de Tweede Kamer over de invulling van de voorwaarden, waaronder de herkansing bij verzekeraars kan plaatsvinden.

Zo zal de herkansing open staan in de periode van 1 januari 2017 tot en met 1 juli 2017, ervan uitgaande dat de Wet verbeterde premieregeling op 1 september 2016 in werking treedt. Het omzetten van het contract naar een variabele uitkering vindt plaats bij de huidige verzekeraar en uitsluitend op basis van wederzijds goedvinden tussen betrokken partijen. De omzetting zal plaatsvinden op basis van de actuele waarde van de pensioenrechten op grond van de vaste pensioenuitkering. De actuele waarde wordt bepaald aan de hand van het actuele bij de verzekeraar geldende tarief.

Verzekeraars zullen de groep mensen die in de relevante periode een vast en levenslang pensioen hebben ingekocht en van wie de pensioenuitkering hoger is dan de actuele wettelijke afkoopgrens (2016: € 465,94 per jaar), persoonlijk informeren over de mogelijkheid het lopende contract om te zetten. Indien de huidige verzekeraar in het eerste halfjaar van 2017 geen variabele uitkering aanbiedt, hebben verzekeraars toegezegd medewerking te verlenen aan een waardeoverdracht voor omzetting naar een variabele pensioenuitkering. De Staatssecretaris SZW zal hiertoe in de Pensioenwet voor die specifieke situatie een wettelijke basis creëren via de Verzamelwet pensioenen 2017.

Bron: rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2016/07/11/kamerbrief-invulling-voorwaarden-herkansing-variabele-pensioenuitkering

Nieuwsflits nr. 14, 12 juli 2016