Klijnsma rondt Pensioendialoog af

Klijnsma rondt Pensioendialoog af

Staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 19 januari de bijeenkomsten in het land in het kader van De Nationale Pensioendialoog afgerond en de bijdragen opgenomen in een voortgangsrapportage die aan de Tweede Kamer is gestuurd.

De bijdragen tot nu toe zijn samengevat in een vijftal punten:

De pensioenen moeten transparanter en minder complex worden gemaakt;

Door onvoldoende transparantie is er een kloof ontstaan tussen verwachtingen van de deelnemers en de realiteit. Er wordt daarom veel belang gehecht aan een betere communicatie. Duidelijkheid over de risico’s die met elkaar gedeeld worden wordt door velen gezien als belangrijk voor het draagvlak van de pensioenregeling en voor een herstel van het vertrouwen in het pensioenstelsel.

De veranderende arbeidsmarkt is een belangrijke reden voor verandering van het aanvullend pensioenstelsel;

Het huidige pensioenstelsel sluit niet meer aan op de huidige arbeidsmarkt. Er zijn nieuwe groepen van mensen ontstaan die niet of onvoldoende pensioen opbouwen. Een voorbeeld hiervan is de groei van de groep zelfstandigen zonder personeel. Meer mobiliteit en flexibiliteit op de arbeidsmarkt spelen ook een rol bij deze veranderende arbeidsmarkt.

Roep om meer aansluiting bij individuele behoeftes;

Er is op dit moment sprake van een hoge mate van uniformiteit en verplichting van pensioenen, terwijl de manier waarop mensen werken en leven meer divers is geworden. Veel mensen hebben daarom de behoefte zelf wat meer keuzes te maken over hun pensioen.

Solidariteit;

Veel deelnemers aan de dialoogsessies geven aan een positief gevoel te hebben bij het begrip solidariteit. De deelnemers benadrukken dat er een verschil kan worden gemaakt tussen solidariteit in de vorm van het afdekken van risico’s, en solidariteit die leidt tot herverdeling tussen groepen mensen.

Verantwoordelijkheid;

Deelnemers benaderen het pensioenstelsel als een samenspel tussen verschillende actoren. Uit het totaalbeeld aan reacties blijkt dat er drie actoren worden geïdentificeerd: de overheid, de sociale partners en het individu. Voor elk van deze actoren is een rol en een verantwoordelijkheid weggelegd.

Bron: http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/rapporten/2015/01/19/de-nationale-pensioendialoog-analyse-opbrengsten-fase-2.html

 

Nieuwsflits nr. 2, 21 januari 2015