10 september 2015 

Column: Woekerpolis in het kwadraat

Column: Woekerpolis in het kwadraat

Geschreven door: Paul van der Heide

Een pensioenverzekeraar eist bij beëindiging van het verzekeringscontract een beëindigingsvergoeding, terwijl aan het contract al extreem veel is verdiend. Heeft men dan niets geleerd van de woekerpolisaffaire?

Laat ik de verzekeraar in kwestie Big Profit noemen. Big Profit heeft door de woekerpolisaffaire vele miljoenen moeten afschrijven, dus je zou verwachten dat de les is geleerd. Helaas, uit een aan ons voorgelegd dossier blijkt het tegendeel: het woekert gewoon voort.

Een bedrijf in het zuiden van het land heeft voor enkele medewerkers een pensioenregeling lopen bij Big Profit. Het premievolume bedraagt 13.000 euro. Aan administratiekosten wordt 17 procent van de premie in rekening gebracht. Inclusief bijkomende kosten is het kostenpercentage ten minste 25 procent. De verzekeringsadviseur heeft daarnaast medegedeeld dat hij voortaan een adviesnota zal sturen, aangezien hij geen provisie meer ontvangt. Deze nota bedraagt voor de wijzigingen per 1 januari 2015 2.500 euro. Aanvullend daarop wil hij per werknemer 150 euro per jaar aan beheerkosten rekenen. Kortom, de kosten gaan flink omhoog. Je zou verwachten dat de premie dan omlaag gaat – door het vervallen van de provisie – maar dat blijkt gek genoeg niet het geval te zijn.

Compensatie

Het bedrijf in kwestie heeft een pensioenconsultant (niet de verzekeringsadviseur) ingeschakeld voor een second opinion en die raadpleegt ons als bureau vaktechniek. Al snel komen we tot de conclusie dat het gezien de hoge kosten veel beter is te stoppen met de pensioenregeling. De werknemers kunnen worden gecompenseerd voor het verlies aan pensioenpremie door ze bijvoorbeeld een pensioenbonus te geven (tantième), waarmee zij privé kunnen (bank)sparen voor een lijfrente. Bij een lijfrentebankspaarregeling worden nauwelijks kosten berekend, dus ook voor de werknemers is dat al gauw een voordelige oplossing. De pensioenconsultant draagt zorg voor goede informatievoorziening naar de werknemers en voor de nodige berekeningen.

Er wordt met elke werknemer een vaststellingsovereenkomst gesloten. Alle betrokkenen, inclusief de werknemers, zijn uitermate tevreden met het resultaat. Het contract met Big Profit wordt opgezegd, met als reden dat er gewijzigde omstandigheden zijn waarmee bij het aangaan van het contract geen rekening kon worden gehouden. Big Profit wordt netjes geïnformeerd en ontvangt een kopie van de vaststellingsovereenkomst met de werknemers. We beschouwen de zaak als afgedaan.

Winst derven

Dat is echter buiten Big Profit om gerekend. De verzekeraar stelt dat de uitvoeringsovereenkomst niet kan worden beëindigd, omdat hij dat beschouwt als het afzien van pensioen. Daar willen ze niet aan meewerken. We hebben Big Profit verteld dat er tussen werkgever en werknemers geen pensioenovereenkomst meer is en dat er dus ook niet van pensioen kan worden afgezien.

Daarop blijkt men alsnog bereid te zijn het contract door te halen. Big Profit stelt echter dat zij nu winst zal derven gedurende de resterende duur van de uitvoeringsovereenkomst, zijnde zeven jaar. Big Profit wil daar graag een compensatie voor van ongeveer 11.000 euro en verstrekt per e-mail een globale berekening waarop dit bedrag is gebaseerd.

Plaatsvervangende schaamte

Ik val werkelijk van mijn stoel. Op de berekening wil ik in dit kader niet eens ingaan, plaatsvervangende schaamte weerhoudt mij daarvan. Eerst int Big Profit dertien jaar lang 25 procent van de premie, in totaal 36.000 euro, alleen voor het opmaken van een polis en een standaard pensioenreglement. Nu wil de werkgever ervan af omdat de omstandigheden wijzigen en dan wil Big Profit nog eens 11.000 euro. Hoe Big kun je denken?

Wij lezen het pensioenreglement nog eens goed door. Artikel 16 meldt dat ‘als de omstandigheden voor de werkgever wijzigen en/of voor de werkgever een zwaarwichtige reden ontstaat’, hij de pensioenovereenkomst jegens de werknemers kan beëindigen. En dat is hier dus aan de orde: werkgever en werknemers zijn het met elkaar eens dat de omstandigheden zodanig zijn gewijzigd dat het wenselijk is dat de pensioenregeling wordt beëindigd; per definitie een zwaarwichtige reden. Geen enkele reden om een vergoeding te vragen, zo lijkt mij.