Aanpassing Witteveen per 2015 zorgt voor aanpassing franchise

Aanpassing Witteveen per 2015 zorgt voor aanpassing franchise

Het wetsvoorstel tot aanpassing van het Witteveenkader per 1 januari 2015 dat momenteel wordt behandeld in de Eerste Kamer, zorgt in zijn huidige vorm mogelijk voor een aanpassing in de bepaling van (de hoogte van) de franchise. De vermenigvuldigingsfactor voor het uit de AOW afleiden van de franchise die sinds de oorspronkelijke Witteveen-wetgeving (1999) 10/7e bedraagt, zal met ingang van 2015 wijzigen.

De nieuwe fiscale norm voor een (middelloon)pensioen wordt met ingang van 2015 75% (= 40 x 1,875%) van het gemiddelde pensioengevend loon in 40 jaar. Voor de franchise betekent dit dat de vermenigvuldigingsfactor 100/75 wordt in plaats van 100/70. Ter indicatie: gebaseerd op de AOW in 2014 betekent dit een franchise van 100/75 x € 9.414,– = € 12.552,– . (thans € 13.449,–).

Of dezelfde franchise kan worden gehanteerd voor eindloonregelingen blijkt niet duidelijk uit de voorgestelde wettekst. Uit de toevoeging gemiddeld voor het pensioengevend loon, zou kunnen worden afgeleid dat deze norm niet geldt voor eindloonregelingen. Naar analogie zou dan de franchise voor eindloonregelingen dienen te worden gebaseerd op de factor 100/66,28 (66,28% = 40 x 1,657%). Op basis van de AOW-uitkering 2014 zou deze franchise uitkomen op € 14.203,–.

Mocht deze interpretatie juist zijn (afwijkende franchise bedragen voor eind- en middelloon-regelingen), dan zou dit tot uitvoeringsproblemen kunnen leiden, indien bijvoorbeeld de premiestaffel in een DC-regeling is gebaseerd op middelloon (franchise 100/75 x de AOW-uitkering), terwijl het partnerpensioen bij vooroverlijden is gebaseerd op een eindloonsystematiek (franchise 100/66,28 x de AOW-uitkering).

Mocht over het bovenstaande meer duidelijkheid komen, dan zullen wij u hiervan natuurlijk op de hoogte houden.

Nieuwsflits nr. 11, 16 mei 2014