arrow_drop_up arrow_drop_down
23 juli 2015 

Geen doorbetaling AOV tot nieuwe datum AOW

Het klachteninstituut Financiële Dienstverlening (kifid) heeft in een uitspraak van 9 juli 2015 bepaald dat een arbeidsongeschiktheidsverzekeraar niet hoeft te blijven uitkeren tot de nieuwe AOW-leeftijd indien de uitkering reeds is ingegaan.

De zaak lag als volgt. Een ambtenaar heeft in 1996 via haar werkgever een aanvullende arbeidsongeschiktheidsverzekering afgesloten bij de rechtsvoorganger van Loyalis. In 2000 raakt zij arbeidsongeschikt en gaat de verzekeraar tot uitkering van de AOV over. De uitkering duurt zolang de arbeidsongeschiktheid voortduurt, maar uiterlijk tot de 65-jarige leeftijd. Doordat de overheid de ingangsleeftijd van de AOW heeft aangepast, eindigen de uitkeringen nu drie maanden voordat de AOW ingaat waardoor zij in deze periode onverwachts minder inkomsten heeft. Zij verlangt doorbetaling van de arbeidsongeschiktheidsuitkeringen tot de nieuwe AOW-ingangsdatum.

Het Kifid stelt vast dat de verzekeringsvoorwaarden niet de AOW noemen als einddatum maar de 65-jarige leeftijd. Door het opschuiven van de AOW leeftijd is er derhalve geen wijziging gekomen in de overeengekomen einddatum. Het feit dat verzekeraar in het onderhavige product inmiddels voor nieuw af te sluiten verzekeringen een latere einddatum hanteert, maakt dit niet anders. Er mag in dit geval een onderscheid worden gemaakt tussen nieuwe verzekerden en degenen bij wie het verzekerd voorval zich reeds heeft voorgedaan.

Dit probleem, dat naar verluid vele duizenden mensen treft, is tijdens de parlementaire behandeling van de AOW aanpassingen al onderkend, maar een allesomvattende overgangsmaatregel is niet getroffen.

Bron: https://www.kifid.nl/fileupload/jurisprudentie/GeschillenCommissie/2015/Uitspraak_2015-208_Bindend.pdf

 

Nieuwsflits nr. 15, 23 juli 2015

H Tarenskeen
Door

H Tarenskeen

op 29 February 2016

Wordt hier überhaupt nog werk van gemaakt? Het is toch van de zotte dat ik (en met mij waarschijnlijk duizenden anderen) nu twee jaar AOV inkomen mis loop door wijzigingen die de overheid heeft gemaakt?

Ron Rooyackers
Door

Ron Rooyackers

op 29 February 2016

Inmiddels is er door Rb. Noord-Nederland d.d. 25-11-2015 een uitspraak gedaan in een individuele casus.. Hoe oordeelt rechter? * Hoewel geen bestaand recht op AOW; * Eiseres wel actuele, afdwingbare claim: zij heeft gerechtvaardigde verwachting dat aanspraak op 65 jaar zou worden gerealiseerd; * Derhalve is er sprake van ‘ontneming van eigendom’. In geval van eiseres sprake van onevenredig zware last (‘individual and excessive burden’) / proportionaliteit. * betrekkelijk lange tijd (24 mnd.) die zij moet overbruggen(?); * haar leeftijd, gezondheidstoestand en grote afstand tot arbeidsmarkt maken het onmogelijk om (financiële) voorzieningen te treffen; * eiseres zal haar eigen woning moeten opeten, waarschijnlijk geen bijstand en Overbruggingsregeling (OBR) is niet voldoende. Conclusie: * artikel 1 Eerste Protocol EVRM is geschonden; * SVB had artikel 7a AOW buiten toepassing moeten laten; Beroep gegrond en bestreden besluit vernietigd; Minister heeft (vanzelfsprekend) hoger beroep ingesteld. Uitspraak Rb. is gebaseerd op de specifieke omstandigheden van het geval (i.c. was er sprake van een onevenredige zware last voor de betrokkene).

H Tarenskeen
Door

H Tarenskeen

op 30 September 2016

Hoe is de stand van zaken momenteel?

Reactie plaatsen