Privacy Policy

Uw persoonsgegevens in goede handen

Bij een pensioenregeling, verzekering of financiële planning hebben wij als financiële instelling persoonsgegevens van u nodig zoals naam, adres, woonplaats. Ook zijn veelal gegevens vereist betreffende geboortedatum, bankrekeningnummer of iemand die begunstigde is.


Met deze persoonlijke informatie wordt door ons zorgvuldig omgesprongen. In de Wet bescherming persoonsgegevens en in de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen worden hiervoor regels gegeven. De Wet bescherming persoonsgegevens geeft de algemene regels voor de omgang met persoonsgegevens die wij in de Gedragscode nader hebben uitgewerkt. In dit stuk tekst staan de belangrijkste elementen uit deze Gedragscode.


Het gebruik van uw persoonsgegevens

In de wet wordt de term “verwerking” gebruikt. Dit is een zeer breed begrip waaronder alles wordt verstaan wat met gegevens kan worden gedaan: van verzamelen tot en met het vernietigen van gegevens. Wij moeten er niet alleen voor zorgdragen dat uw persoonsgegevens nauwkeurig worden verwerkt, maar ook dat dit gebeurt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen of voor daarmee verenigbare doeleinden.


Doeleinden van gegevensverwerking

Voor wat voor soort doeleinden mogen wij persoonsgegevens van u verwerken? Enkele voorbeelden:

  • voor het beoordelen en accepteren van u als (toekomstige) klant;
  • voor het uitvoeren en afwikkelen van overeenkomsten;
  • voor marketingactiviteiten om daarmee de relatie met u en andere klanten te behouden of te versterken. Wij moeten dan wel steeds eenzorgvuldigheidsafweging maken. U kunt in dit geval aangeven dat u niet meer voor dit soort doeleinden benaderd wilt worden;
  • voor fraudebestrijding. Wanneer wij fraude vermoeden, zal voor informatieuitwisseling contact worden gelegd met een speciaal daarvoor ingericht meldpunt;
  • om aan bepaalde wetten te voldoen (bijvoorbeeld de Wet melding ongebruikelijke transacties, de Wet toezicht kredietwezen e.d.);
    voor statistische en wetenschappelijke analyses.


Correct omgaan met bijzondere gegevens

Soms hebben wij vanuit de aard van de dienstverlening bijzondere gegevens van u nodig. Het gaat dan bijvoorbeeld om gegevens betreffende de gezondheid bij de aanvraag van sommige financiële diensten, zoals een levensverzekering. Als wij daarnaast gegevens van een arts nodig hebben, dan zal altijd eerst uw toestemming worden gevraagd. Wij moeten dan aan u aangeven waarom wij deze informatie nodig hebben en welke gegevens het betreft.


Een ander voorbeeld betreft strafrechtelijke gegevens. Bij sommige overeenkomsten kan worden gevraagd naar het eventuele strafrechtelijke verleden van een klant. Wij zullen alleen vragen naar strafrechtelijke gegevens over de afgelopen 8 jaar voorafgaand aan de aanvraag voor een financiële dienst.


Juistheid van de gegevens

Het is zowel voor u als voor ons belangrijk dat de gegevens die zijn verzameld, juist zijn. Wilt u weten of alle gegevens die wij van u hebben, ook kloppen, dan kunt u daar navraag naar doen. Wij moeten u dan binnen vier weken een overzicht van uw persoonsgegevens leveren. Blijken er onjuistheden, dan kunt u bij ons een verzoek indienen tot verbetering van deze gegevens. In dit geval moeten wij u binnen 4 weken schriftelijk laten weten of aan uw verzoek kan worden voldaan, en zo niet, wat de reden daarvoor is. Wat betreft de medische gegevens mag u – op verzoek – het medisch dossier inzien als wij dat hebben aangelegd.


Bezwaar

U kunt altijd, op de door ons aangegeven manier, laten weten dat er geen persoonsgegevens van u mogen worden gebruikt voor marketingdoeleinden. Wij zullen er dan voor zorgen dat wij u hiervoor niet meer benaderen. Ook kunt u bij ons bezwaar maken tegen verwerking van uw persoonsgegevens als voor u bijzondere persoonlijke omstandigheden gelden. In een dergelijk geval zullen wij deze bijzondere omstandigheden nader in overweging nemen.


Wijzigingen

Wij behouden het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacy Statement. Controleer daarom regelmatig de Privacy Statement. Als u nog vragen heeft over deze Privacy Statement, neemt u dan contact met ons op.


Geschillen

Bent u het niet eens met onze handelwijze, dan kunt u bij ons een klacht indienen. Als u ontevreden bent over de afhandeling daarvan, dan is altijd nog beroep mogelijk. U kunt zich wenden tot het Klachteninstituut Verzekeringen, Postbus 93560 2509 AN Den Haag, telefoon 070-3338999. U kunt zich ook wenden tot het College Bescherming Persoonsgegevens te Den Haag of tot de rechter.