Wetsvoorstel bevoegdheden OR aangenomen

Wetsvoorstel bevoegdheden OR aangenomen

Gisteren heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel “Wijziging van de Wet op de ondernemingsraden en de Pensioenwet in verband met de bevoegdheden van de ondernemingsraad inzake de arbeidsvoorwaarde pensioen”, als hamerstuk (dat wil zeggen zonder nadere behandeling) aangenomen. Nog maar twee weken geleden was het voorstel al aangenomen door de Tweede Kamer. Op grond van dit wetsvoorstel krijgt de ondernemingsraad (OR) een instemmingsrecht over elk voorgenomen besluit tot vaststelling, wijziging of intrekking van een regeling met betrekking tot de pensioenovereenkomst, ongeacht het soort pensioenuitvoerder. Onder een dergelijke regeling wordt in principe niet de uitvoeringsovereenkomst verstaan. Wel geldt het instemmingsrecht voor een aantal met name genoemde onderdelen uit de uitvoeringsovereenkomst. Het gaat dan om:

· regelingen over de wijze waarop de verschuldigde premie wordt vastgesteld;
· de maatstaven voor en de voorwaarden waaronder toeslagverlening plaatsvindt; en
· de keuze voor onderbrenging bij een bepaalde pensioenuitvoerder, pensioeninstelling uit een andere lidstaat of verzekeraar met zetel buiten Nederland als bedoeld in artikel 23, eerste lid, van de Pensioenwet.

Mocht de OR van mening zijn dat ook andere onderdelen van de uitvoeringsovereenkomst van invloed zijn op de inhoud van de arbeidsvoorwaarde pensioen (waardoor deze onderdelen derhalve eveneens instemmingsplichtig worden), dan zal zij met de werkgever hierover overeenstemming dienen te bereiken. Worden partijen het niet eens, dan is het aan de OR om een gerechtelijke procedure te starten. Het wetsvoorstel treedt op een nader te noemen tijdstip in werking, beoogd wordt 1 juli 2016.

Bron: eerstekamer.nl/wetsvoorstel/34378_bevoegdheden

Nieuwsflits, nr. 11 d.d. 22 juni 2016