13 oktober 2014 
in DGA

Wiebes schuift eigen beheer DGA op de lange baan

Wiebes schuift eigen beheer DGA op de lange baan

Staatssecretaris Wiebes van Financiën heeft de Eerste Kamer gevraagd het mondeling overleg dat op 7 oktober gepland stond ‘in de tijd te verplaatsen’. Het overleg had als onderwerp Toekomstperspectieven pensioenen in eigen beheer.

Wiebes geeft aan dat hij nog geen pasklare oplossing heeft met betrekking tot de toekomstperspectieven voor pensioenen in eigen beheer, maar onderkent dat in beide Kamers belang wordt gehecht aan een inhoudelijke discussie hierover. Om die reden wordt er volgens de staatssecretaris in het licht van de voorziene stelselherziening hard gewerkt aan een concreet voorstel. In de contouren van het voorstel wordt de wijze van een eventuele overgang naar een nieuw systeem vormgegeven, waarbij de partner van de directeur-grootaandeelhouder (DGA) ook de nadrukkelijke aandacht verdient. Dit vergt echter nader onderzoek en verdere afstemming binnen het kabinet en met maatschappelijke organisaties.

Overigens beschreef Wiebes’ voorganger Weekers eind vorig jaar in een brief aan de Staten-Generaal een mogelijke oplossing voor de bestaande knelpunten van pensioen in eigen beheer, namelijk de invoering van een fiscale reserve voor de oude dag, waarbij de bestaande pensioenrechten van de DGA soepel zouden kunnen worden ingevaren.

Bron: http://www.findinet.nl/news/pensioen/pensioenmarkt/wiebes-schuift-eigen-beheer-dga-op-lange-baan/

Nieuwsflits nr. 28, 13 oktober 2014