Handreiking Belastingdienst PEB en verzekerd DGA pensioen

Handreiking Belastingdienst PEB en verzekerd DGA pensioen

Het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen (CAP) heeft op 30 juni 2017 een handreiking fiscale behandeling elders verzekerd pensioen gepubliceerd. Tot 1 juli kon de BV als pensioenuitvoerder de pensioenopbouw van haar pensioentoezegging aan haar DGA in eigen beheer uitvoeren. Na deze datum is de BV geen toegelaten pensioenuitvoerder meer. De reeds in eigen beheer gehouden pensioenopbouw mag binnen de BV premievrij worden voortgezet. Bij de elders verzekerde aanspraken mocht waarde overdracht naar de BV tot uiterlijk 30 juni plaatsvinden.

In de op 30 juni jl. gepubliceerde handreiking van het CAP wordt toegelicht hoe omgegaan moet worden met het pensioen in eigen beheer in combinatie met een voortgezette verzekering. De pensioenovereenkomst van de BV met haar DGA is leidend. Hierin is vastgelegd hoe groot de toekomstige aanspraak op pensioen wordt en op welke wijze de opbouw plaats gaat vinden. Er mag na 30 juni 2017 geen verdere opbouw binnen de BV plaatsvinden, hetgeen tot gevolg kan hebben dat er extra premie moet worden betaald voor het elders verzekerd pensioen.

Uiterlijk op einde coulancetermijn (30 juni 2017) moet worden vastgesteld wat de aanspraken op pensioen verzekerd in eigen beheer zijn. Dit kan lastig zijn wanneer een deel van de aanspraken elders verzekerd zijn. Er wordt onderscheid gemaakt in een dekkingspolis, een bepaald elders verzekerd deel en een onbepaald elders verzekerd deel van het pensioen. De fiscale behandeling van de 3 verschillende polissen is zeer divers en aan elke verzekeringssoort wordt dan ook een paragraaf geweid.

Voor een uitgebreide weergave van de diverse situaties en de bijbehorende fiscale voorwaarden verwijzen wij u naar de handleiding:

Bron: www.belastingdienstpensioensite.nl/Handreiking%20bepaald-onbepaald%20elders%20verzekerd%20pensioen_v170630.htm

Nieuwsflits nr. 20, 5 juli 2017