Verdiepend onderzoek CBS pensioendeelnemers

Verdiepend onderzoek CBS pensioendeelnemers

Staatssecretaris Klijnsma heeft 2 juni de Verzamelbrief pensioenonderwerpen naar de Tweede Kamer gezonden. Hieruit blijkt dat het verdiepend onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) naar de zogenaamde ‘witte vlek’ met betrekking tot deelnemers aan een pensioenregeling, tot de volgende uitkomst heeft geleid.

De ‘witte vlek’ behelst de werknemers die geen pensioen opbouwen, naar schatting ca 4% van het totaal aantal werknemers. Uit het eerste onderzoek door het CBS uit 2013 kwam naar voren dat meer dan de helft van de werknemers in de witte vlek (circa 60%) werkzaam is bij een werkgever die wel enige vorm van arbeidsvoorwaardelijk pensioen aanbiedt aan minstens één van zijn werknemers. Overigens blijkt nu dat ook werknemers met een premievrij pensioen in de witte vlek zijn opgenomen. Vanaf 2018 moeten de pensioenaanspraken verplicht aan het CBS worden overlegd. Hierdoor zal de schatting van het CBS betrouwbaarder worden.

In het verdiepend (vervolg)onderzoek uit 2016 is een nadere uitsplitsing gemaakt naar bedrijfssectoren met de grootste witte vlek. Met name in de commerciële dienstverlening is de witte vlek relatief omvangrijk. Uitschieters daarbinnen zijn de sectoren ICT, overige financiële dienstverlening (bijvoorbeeld tussenpersonen), reclame en marktonderzoek en overige zakelijke dienstverlening (bijvoorbeeld call centra).Het CBS heeft een nader kleinschalig en kwalitatief onderzoek verricht. Uit dit onderzoek komen verschillende motieven naar voren om geen pensioenregeling te treffen. Genoemd worden de kosten, de administratieve rompslomp, het gebrek aan het vertrouwen in pensioenregelingen en onzekerheid over de stabiliteit van de regelgeving. Motieven die genoemd worden om wel een pensioenregeling aan te bieden zijn onder meer het vinden en binden van goed personeel, een vorm van goed werkgeverschap (zorgplicht) en de wens om gelijke arbeidsvoorwaarden te hebben als referentiebedrijven.

Bron: www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2017/06/02/kamerbrief-verzamelbrief-pensioenonderwerpen

Nieuwflits, nr.17 d.d. 12 juni 2017