Publicatie premiestaffels nettopensioenregeling

Publicatie premiestaffels nettopensioenregeling

Eergisteren heeft het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen (CAP) in Vraag & Antwoord 14-009 de (uitgangspunten bij de) premiestaffels voor de nettopensioenregeling gepubliceerd. De afzonderlijke premiestaffels zijn gebaseerd op ofwel een rekenrente van 4%, ofwel een rekenrente van 3% (met uitkeringsbegrenzing).
Met ingang van 1 januari 2015 geldt voor pensioenopbouw op basis van hoofdstuk IIB van de Wet op de loonbelasting 1964 (Wet LB) een maximum pensioengevend loon. Momenteel zijn de wetsvoorstellen Verzamelwet pensioenen 2014 en Belastingplan 2015 bij het parlement in behandeling. Met beide wetsvoorstellen wordt nadere invulling gegeven aan de invoering van een (tweede pijler) nettopensioenregeling voor pensioenopbouw over het loon dat ingevolge artikel 18ga Wet LB niet tot het pensioengevend loon behoort. De voorwaarden voor de nettopensioenregeling (waaronder de maximale omvang van de beschikbare premie) zijn opgenomen in artikel I, onderdeel P van het wetsvoorstel Belastingplan 2015. Hierin is onder meer bepaald dat de beschikbare premie voor de nettopensioenregeling ten hoogste kan worden bepaald met inachtneming van de uitgangspunten als bedoeld in de onderdelen a, b en c van artikel 18a, derde lid Wet LB.

Om de uitvoeringspraktijk tegemoet te komen, zullen er voor de nettopensioenregeling bij beleidsbesluit uniform toepasbare premiestaffels worden gepubliceerd. Omdat spoedige bekendmaking van deze premiestaffels van belang is voor de implementatie door pensioenuitvoerders, is besloten om de premiestaffels nu al bekend te maken. Hierbij dient nadrukkelijk het voorbehoud te worden gemaakt dat de in de betreffende wetsvoorstellen voorgestelde bepalingen inzake de nettopensioenregeling door zowel de Tweede als Eerste Kamer moeten zijn aangenomen.

Bron:  http://www.belastingdienstpensioensite.nl/VA_14-009.htm

Nieuwsflits nr. 32, 24 oktober 2014