Ontwerpbesluit aanpassing regels waardeoverdracht (vervolg)

Ontwerpbesluit aanpassing regels waardeoverdracht (vervolg)

Enkele maanden geleden meldden wij dat bij de behandeling van het Wetsvoorstel aanpassing financieel toetsingskader een amendement was aangenomen inzake individuele waardeoverdracht (zie Nieuwsflitsen nr. 31/2014 & nr. 4/2015). Met dat amendement is de termijn van zes maanden waarbinnen een deelnemer een verzoek aan de pensioenuitvoerder moet doen om het proces van een dergelijke waardeoverdracht in gang te zetten, komen te vervallen.

Afgelopen week heeft de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid geantwoord op Kamervragen die naar aanleiding van het Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling waren gesteld. De staatssecretaris geeft aan dat zij het Ontwerpbesluit zodanig zal aanpassen dat niet langer de datum waarop de deelnemer gestart is bij zijn nieuwe werkgever centraal staat (= datum aanvang deelname aan nieuwe pensioenregeling), maar de datum waarop de waardeoverdracht is aangevraagd. Dit zou moeten leiden tot een vermindering van (mogelijke) uitvoeringsproblemen bij pensioenuitvoerders. Het Ontwerpbesluit voorziet er tevens in dat de regeling van de beperking van bijbetalingslasten voor de kleine werkgevers van toepassing zal zijn op alle werkgevers, indien de baanwisseling ertoe leidt dat vanaf 1 januari 2015 pensioenaanspraken in een nieuwe pensioenregeling worden verworven.

Zodra het besluit terug is van de Raad van State zal de Koning worden verzocht om het besluit te bekrachtigen waarna het wordt gepubliceerd. De staatssecretaris geeft aan dat op de voorzieningen in het besluit, die met terugwerkende kracht worden gerealiseerd, kan worden geanticipeerd.

Ten slotte, geeft de staatssecretaris aan dat het parlement haar visie met betrekking tot de fundamentele herziening van waardeoverdracht in het eerste kwartaal van 2016 tegemoet kan zien.

Bron: http://www.pensioenfederatie.nl/Document/Kamerstukken/antwoorden-m-b-t-ontwerpbesluit-in-verband-met-aanpassing-regels-waardeoverdracht(1).pdf

Nieuwsflits nr. 11, 26 juni 2015