6 maandstermijn bij waardeoverdracht komt te vervallen

6 maandstermijn bij waardeoverdracht komt te vervallen

Op 16 oktober 2014 is een amendement van Kamerlid Jesse Klaver c.s. inzake het laten vervallen van de 6 maandstermijn bij waardeoverdracht door de Tweede Kamer aangenomen. Het betreft hier een amendement in het kader van de Wet aanpassing financieel toetsingskader (FTK) en zal naar verwachting op 1 januari 2015 in werking treden. Dit amendement zorgt ervoor dat de deelnemer niet langer beperkt wordt door de termijn van 6 maanden waarbinnen de deelnemer het verzoek tot waardeoverdracht bij wisseling van werkgever bij de nieuwe pensioenuitvoerder dient te melden.
Volgens de indieners van het amendement is waardeoverdracht in veel gevallen een verbetering voor de deelnemer. Het is daarom onwenselijk dat de mogelijkheden voor waardeoverdracht te veel worden beperkt door de huidige wetgeving. Pensioendeelnemers moeten te allen tijde waardeoverdracht kunnen realiseren, zolang het pensioenfonds niet kampt met een te lage dekkingsgraad. Dit draagt ook bij aan een beter zicht op de ontwikkeling van de waarde van het pensioen voor deelnemers.

De artikelen 71, derde en zevende lid, 74, eerste lid, en 75, eerste lid, van de Pensioenwet respectievelijk de artikelen 82, derde en zevende lid, 85, eerste lid, en 86, eerste lid, van de Wet verplichte beroepspensioenregeling zullen hierop worden aangepast. Nadere eisen en voorwaarden aan waardeoverdracht worden geregeld bij of krachtens algemene maatregel van bestuur op grond van artikel 71, zevende lid, van de Pensioenwet, dan wel artikel 82, zevende lid, van de Wet verplichte beroepspensioenregeling.

Bron:  http://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/amendementen/detail.jsp?id=2014Z18371&did=2014D37335

Nieuwsflits nr. 31, 21 oktober 2014