Wijziging verplichtstelling Pensioenfonds Metaal en Techniek

Wijziging verplichtstelling Pensioenfonds Metaal en Techniek

Naar aanleiding van het verzoek van sociale partners in de bedrijfstak heeft de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) bij besluit van 23 april jongstleden de verplichtstelling van het Pensioenfonds Metaal en Techniek (PMT) op enkele belangrijke punten gewijzigd.
Ingeval van het be- en/of verwerken van metaal (artikel 1) worden, naast het toevoegen van het 3D-printen en preventief onderhoud, nu ook het ontwerpen c.q. ontwikkelen, alsmede het monitoren, tot de verplichtgestelde werkzaamheden in de zin van de PMT-verplichtstelling gerekend.

Ontwerpen en/of ontwikkelen wordt alleen dan tot de werkingssfeer geacht te behoren indien en voor zover deze werkzaamheden plaatsvinden ten dienste van door de werkgever zelf te verrichten activiteiten, zoals omschreven in de verplichtstelling. Onder ontwerpen c.q. ontwikkelen wordt verstaan het, uitgaande van een programma van eisen, omzetten van dit programma in een technische specificatie (bijvoorbeeld schets, blauwdruk of prototype). De ‘technische’ werkzaamheden in de PMT-verplichtstelling (artikel 9.1. en volgende) kenden overigens al een soortgelijke definitie van ontwerpen. Verder valt het zogenaamde monitoren, het (al dan niet op afstand) beïnvloeden, controleren en/of (preventief) onderhouden van de door de werkgever vervaardigde ‘metaalproducten’ nu onder de verplichtstelling.

Zoals bij elke wijziging van een verplichtstelling is het voor pensioenadviseurs van groot belang om na te gaan of de betreffende wijzigingen gevolgen (kunnen) hebben voor werkgevers die men op dit moment bijstaat (of in het verleden heeft bijgestaan). Nederlands Pensioenbureau heeft veel ervaring op het gebied van verplichte aansluiting bij bedrijfstakpensioenfondsen en wij kunnen de pensioenadviseurs hierbij derhalve zeer goed ondersteunen.

Het gewijzigde verplichtstellingsbesluit is per 29 april 2015 in werking getreden en heeft geen terugwerkende kracht.

Bron: http://cao.minszw.nl/pdf/71/2015/71_2015_13_235301.pdf

Nieuwsflits nr. 10, 4 mei 2015