Daling premies pensioenfondsen in 2014

Daling premies pensioenfondsen in 2014

Uit de jaarlijkse enquête van De Nederlandsche Bank (DNB) onder de 25 grootste pensioenfondsen naar de ontwikkeling van de pensioenpremies, blijkt dat de pensioenpremies in 2014 zijn gedaald. Bedroegen de pensioenpremies van de betreffende pensioenfondsen in 2013 nog 19,2% van het salaris; in 2014 is dit percentage gedaald naar 17,6%. Hierbij dient te worden aangetekend dat de verlaging voornamelijk blijkt te zitten in de daling van het werkgeversdeel van de pensioenpremies. Volgens DNB hangt de daling van de pensioenpremies samen met de door de pensioenfondsen toegepaste verlaging van de opbouwpercentages. Het gemiddelde opbouwpercentage bij de geënquêteerde pensioenfondsen bedraagt in 2014 1,93%.

De politiek was in eerste instantie bevreesd dat de verdere versobering van het Witteveenkader weliswaar zou leiden tot een verlaging van de opbouwpercentages, maar mogelijk in de praktijk niet tot een daling van de pensioenpremies (zie Nieuwsflits nr. 3/2014). Of de gesignaleerde daling van de pensioenpremies het gevolg is van (de dreiging van) de in de novelle ‘Wet verlaging maximumopbouw- en premiepercentages pensioen en maximering pensioengevend inkomen’ opgenomen premiewaarborgen is (nog) niet duidelijk.

In de jaarlijkse enquête van DNB wordt bovendien de hoogte van de toeslagverlening door de pensioenfondsen onderzocht. De pensioenaanspraken van actieve deelnemers nemen in 2014 gemiddeld toe met 0,4%. De pensioenaanspraken van pensioengerechtigden en slapers nemen gemiddeld toe met 0,2%.

Bron: http://www.dnb.nl/nieuws/nieuwsoverzicht-en-archief/statistisch-nieuws-2014/dnb303712.jsp

Nieuwsflits nr. 7, 20 februari 2014