Bezwaar tegen uitbreiding verplichtstelling PGB

Bezwaar tegen uitbreiding verplichtstelling PGB

Het Verbond van Verzekeraars heeft bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) bezwaar aangetekend tegen het verzoek tot uitbreiding van de verplichtstelling van het Pensioenfonds voor de Grafische Bedrijfstak (PGB) met de sector Zeevisserij. Men vraagt zich af of er sprake is van voldoende representativiteit in het Bestuur van PGB. Tevens zijn er bezwaren tegen de voorgestelde combinatie van een DC en DB regeling; vanwege het verbod op ringfencing mag PGB het DC-vermogen niet afscheiden van het DB-vermogen. Dat brengt het risico met zich mee dat schommelingen in het DC-vermogen van invloed zijn op het “gegarandeerde” DB-pensioen. Het is de bedoeling dat SZW het verzoek nog vóór 1 januari 2016 beoordeelt.

Het PGB  is de laatste jaren bezig met een gestage uitbreiding van het aantal aangesloten werkgevers en bedrijfstakken. Dit geschiedt soms via de route van het aanpassen van de verplichtstellingsbeschikking (te beoordelen door SZW) maar men past hiervoor ook een relatief nieuwe methode toe door middel van het uitbreiden van de statutaire werkingssfeer. Hoewel in de statuten is opgenomen dat dit geen wijziging van de verplichtstelling betekent, lijkt het er ook op dat het PGB dit niet beschouwt als een vrijwillige aansluitingsmogelijkheid. Hierover is eind vorig jaar door SZW gemeld dat een dergelijke uitbreiding van de statutair werkingssfeer weliswaar niet verboden was, maar dat het onwenselijk is dat er onduidelijkheid bestaat over de status van de aansluiting. Om deze onduidelijkheid weg te nemen is per 1 januari 2016 een nieuw artikel in de Pensioenwet opgenomen (artikel 121a), waaruit blijkt dat in een dergelijk geval dezelfde eisen gelden als voor een vrijwillige aansluiting.

Bron: Pensioen Pro

Nieuwsflits nr. 20, 17 november 2015