Bemiddeling pensioenregeling

Helaas komt het voor dat er geschillen ontstaan over de uitvoering van de pensioenregeling. Dat kan gebeuren met de verzekeraar, maar ook met de werknemer die om welke reden dan ook niet meer bij het bedrijf werkzaam is waar voorheen de pensioenopbouw plaatsvond. In dergelijke gevallen kan bemiddeling door een externe deskundige uitkomst bieden. Maar het is ook mogelijk dat arbitrage nodig is om het conflict tot een goed einde te brengen. Rooyackers & Partners Pensioen Consultants is in beide situaties inzetbaar.

U kunt bij geschillen naar de rechter stappen, maar wanneer een geldig arbitragebeding van toepassing is, zal de rechter zich onbevoegd verklaren. Bovendien is het mogelijk dat de rechtbank verlof geeft om een arbitraal vonnis uit te voeren. Dat kan inhouden dat iemand met de einduitspraak van de arbiter een verschuldigde som kan opeisen van de tegenpartij, zonder een gerechtelijk proces te hoeven voeren. De bedoeling van een arbitrageprocedure is om een uitkomst te verkrijgen die tussenkomst van de rechter overbodig maakt. Daarbij is het essentieel dat de belanghebbende partijen zich vooraf verplichten om zich aan de uitspraak te houden.

pensioendeskundigen

Bij pensioenconflicten worden gewoonlijk pensioenjuristen of pensioendeskundigen aangezocht om te bemiddelen. Meestal wordt een oneven aantal (één of drie) arbiters aangesteld, voor het geval dat de arbiters het niet eens kunnen worden en er gestemd moet worden.

kosten pensioenconflict

De kosten voor een arbitrageprocedure worden doorgaans gelijkelijk verdeeld tussen de conflicterende partijen. Het kan ook zo zijn dat de kosten worden toegewezen aan de partij die de procedure opstart en/of aan de (na afloop van de procedure) in het ongelijk gestelde partij. Rooyackers & Partners Pensioen Consultants weet daar uiteraard het fijne van. Wij lichten u dan ook graag voor ten aanzien van de procedures en (on)mogelijkheden.