Wetswijziging kleine pensioenen

Wetswijziging kleine pensioenen

Staatssecretaris Klijnsma van SZW heeft eind vorige week haar beleidsbrief inzake (het systeem van) waardeoverdracht naar de Tweede Kamer gestuurd. Hiermee komt zij een toezegging na, die zij in het kader van het dossier Toekomst pensioenstelsel (Kamerstukken 32 043) meermaals heeft gedaan.   Klijnsma geeft aan dat zij voornemens is om tot een wetswijziging te komen op het gebied van ‘kleine pensioenen’ ingeval van beëindiging van de deelneming. Zoals bekend, hebben pensioenuitvoerders op grond van artikel 66 Pensioenwet het recht om kleine pensioenaanspraken van gewezen deelnemers af te kopen. Op dit recht van afkoop bestaan overigens uitzonderingen.

Om ervoor te zorgen dat ook werknemers met kleine pensioenen hun aanspraken kunnen behouden voor de opbouw van een goede oudedagsvoorziening, tegen aanvaardbare administratieve lasten, stelt Klijnsma voor om het recht van pensioenuitvoerders op afkoop van ‘kleine pensioenen’ te  vervangen door een verplichting tot waardeoverdracht naar de nieuwe pensioenuitvoerder (als een deelnemer inmiddels een nieuwe werkgever heeft) óf eenzelfde verplichting naar de vorige uitvoerder met de hoogste pensioenaanspraken van die deelnemer (als een deelnemer nog geen nieuwe werkgever heeft). De overdrachtswaarde zal worden berekend conform de huidige rekenregels voor waardeoverdracht. De verplichting tot waardeoverdracht geldt voor nieuwe slapersrechten. Klijnsma gaat onderzoeken of uitbreiding naar bestaande slapersrechten mogelijk is.

In het kader van de informatie-uitwisseling tussen de betrokken uitvoerders zal worden gekeken naar mogelijkheden binnen het bestaande systeem van het Pensioenregister, waarbij tevens rekening moet worden gehouden met bijzondere aspecten als privacy en onderdekking.

Bron: rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2016/04/14/kamerbrief-waardeoverdracht-pensioenen

Nieuwsflits nr. 6, 18 april 2016