05 september 2017 

Samenvoegen kleine pensioenen

Samenvoegen kleine pensioenen

In onze Nieuwsflits van 16 mei 2017 (Nieuwsflits nr. 16/2017) meldden wij de hoofdlijnen van het wetsvoorstel tot wijziging van de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling en de Invoerings- en aanpassingswet Pensioenwet in verband met waardeoverdracht van klein pensioen (Wet waardeoverdracht klein pensioen). In onze nieuwsflits van 7 augustus 2017 (Nieuwsflits nr.22/2017) meldden wij het advies hierin van de Raad van State.

Wetsvoorstel ingediend

Na ontvangst van de adviezen van o.a. de Raad van State, de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en het Koninklijk Actuarieel Genootschap heeft Staatssecretaris Klijnsma van SZW het wetsvoorstel ingediend bij de Tweede Kamer.

De pensioenuitvoerder heeft in het wetsvoorstel het recht om kleine pensioenen over te dragen aan de nieuwe pensioenuitvoerder. De actuariële waarde van de te verwerven aanspraak bij de nieuwe pensioenuitvoerder dient ten minste gelijk te zijn aan op de op dezelfde grondslagen berekende waarden van de overgedragen aanspraak. De deelnemer moet door de nieuwe pensioenuitvoerder op de hoogte worden gesteld.

In het wetsvoorstel is tevens opgenomen dat de pensioenuitvoerder aanspraken op ouderdomspensioen van minder dan € 2,= per jaar mag laten vervallen. Op ingangsdatum van het ouderdomspensioen mag met toestemming van de deelnemer (en de eventuele vereveningsgerechtigde ex-partner) een ouderdomspensioen van minder dan € 467,89 (2017) worden afgekocht.

Bron: www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/pensioen/documenten/kamerstukken/2017/08/30/wetsvoorstel-waardeoverdracht-klein-pensioen

Nieuwsflits nr. 24, 5 september 2017.