19 september 2017 

Hoge Raad bevestigd Hofuitspraak inzake waardeoverdracht

Hoge Raad bevestigd Hofuitspraak inzake waardeoverdracht

In februari 2016 wees het Gerechtshof Den Haag arrest  in een zaak waarbij in het verleden de pensioenregeling van een accountantskantoor was  omgezet van een middelloon- naar een beschikbaar premiesysteem en waarbij tegelijkertijd de reeds opgebouwde aanspraken middels waardeoverdracht eveneens werden ondergebracht in deze nieuwe beschikbare premieregeling. Voor een meer gedetailleerde achtergrond van de casus verwijzen wij u graag naar de Nieuwsflits 02-2016.

Drie werknemers klaagden over het grote verschil in pensioenuitkomsten na de omzetting  en gaven daarbij aan niet voldoende geïnformeerd te zijn over de risico’s die de onderhavige aanpassing met zich meebracht, hetgeen nog werd verergerd door de waardeoverdracht. Het Hof stelde de werkgever in het gelijk voor wat betreft de overgang naar het beschikbare premiesysteem, maar gaf aan dat de werkgever een bijzondere waarschuwingsplicht had ten aanzien van de waardeoverdracht aangezien deze ervoor zorgde dat het gehele pensioen van de betrokken werknemers ‘op het spel’ kwam te staan. Dit ondanks het feit dat aan de werknemers een zekere kennis op pensioengebied werd toegedicht. De werkgever had voor deze gevolgen niet in het bijzonder gewaarschuwd en werd derhalve door het Hof veroordeeld om de (nog nader vast te stellen) schade als gevolg van de waardeoverdracht aan de betreffende drie werknemers te voldoen.

De Hoge Raad heeft thans het arrest van het Hof bevestigd. Hiermee is duidelijk geworden is dat een werkgever bij een dergelijke systeemovergang een bijzondere waarschuwingsplicht heeft ten opzichte van de werknemers. Iets om bij wijzigingstrajecten zorgvuldig in het oog te houden!

Bron: https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:HR:2017:2227

Nieuwsflits nr. 26, 18 september 2017