Geen verhaal niet-betaalde (pensioen)premies op nieuwe eigenaar?

Geen verhaal niet-betaalde (pensioen)premies op nieuwe eigenaar?

Op 17 juli 2016 heeft Advocaat-Generaal Timmerman conclusies genomen in een zaak tussen Pensioenfonds Metaal en Techniek c.s. (hierna: PMT) en BAM Geleiderail (thans: Tussendiepen B.V.). Deze conclusie is 27 juli jongstleden gepubliceerd en heeft betrekking op de sinds 2005 lopende rechtszaak tussen partijen.

BAM Geleiderail was een onderneming die vangrails aanlegt en uit dien hoofde premies afdroeg aan het Bpf Bouwnijverheid (alsmede overige regelingen in de bouwsector). PMT meent echter dat de onderneming valt onder de regelingen voor de metaalsector en wel met terugwerkende kracht.

De advocaat-generaal lijkt met zijn advies aan de Hoge Raad het “GOM-arrest” opzij te schuiven. Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden had hierin geoordeeld dat bij een overgang van onderneming de nieuwe werkgever moet opdraaien voor niet-betaalde pensioenpremies van vóór de overname. In die zaak was de verkoper van GOM overigens failliet gegaan. Het arrest gold specifiek voor premies in een verplicht gestelde bedrijfstakregeling en moet worden bezien tegen de achtergrond van Europese regelgeving, waarin is neergelegd dat werknemers geen nadeel mogen ondervinden van een overname van een onderneming.

Belangrijk voor de wereld van fusies en overnames is nu dat de advocaat-generaal in de zaak PMT-BAM Geleiderail nu juist lijkt te stellen, dat een nieuwe eigenaar niet kan worden aangesproken op (pensioen)premies die in het verleden niet zijn afgedragen. Volgens de advocaat-generaal heeft het Gerechtshof Amsterdam terecht geoordeeld dat het onder de omstandigheden van het geval naar redelijkheid en billijkheid niet aanvaardbaar is om de premies met terugwerkende kracht te heffen. In sommige andere gevallen kunnen bedrijfstakpensioenfondsen dat mogelijk blijkbaar wel doen.

De Hoge Raad moet nog een uitspraak doen over de zaak tussen PMT en BAM Geleiderail. Adviezen van de Advocaat-Generaal worden vaak door de Hoge Raad opgevolgd

Brondeeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:PHR:2016:533

Nieuwsflits nr. 15, 8 augustus 2016