Geen negatieve rentevergoeding bij waardeoverdrachten

Geen negatieve rentevergoeding bij waardeoverdrachten

Bij individuele wettelijke waardeoverdrachten is de overdragende pensioenuitvoerder rente verschuldigd aan de ontvangende pensioenuitvoerder over de periode gelegen tussen de overdrachtsdatum en de datum waarop de overdrachtswaarde daadwerkelijk wordt betaald. Deze rentevergoeding is gebaseerd op het U-rendement. Voor 2017 is het U-rendement waarmee gerekend zou moeten worden negatief. De Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars hebben hierover overleg gevoerd met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. In het Besluit Uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling staat nadrukkelijk dat de overdragende uitvoerder rente is verschuldigd aan de ontvangende uitvoerder, en niet andersom (artikel 23, lid 4 Besluit). Als pensioenuitvoerders bij wettelijke waardeoverdrachten in 2017 een negatieve rente zouden gaan gebruiken dan zou dit leiden tot een aantal ongebruikelijke gevolgen.

In het overleg met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is gezamenlijk geconcludeerd dat het Besluit Uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling nadrukkelijk regelt dat de overdragende uitvoerder rente verschuldigd is aan de ontvangende uitvoerder. Hiermee verdraagt zich niet dat door de ontvangende uitvoerder rente wordt betaald aan de overdragende uitvoerder. De conclusie is dan ook dat de rente in kwestie niet lager dan 0% kan zijn.

Dat betekent volgens de Pensioenfederatie dat alle pensioenuitvoerders in 2017 bij wettelijke waardeoverdrachten geen rente verschuldigd zijn bij betaling na de overdrachtsdatum.

Bron: : ://www.pensioenfederatie.nl/artikelen/actueel/geen-negatieve-rentevergoeding-bij-waardeoverdrachten-in-2017

Nieuwsflits nr. 7, 8 februari 2017