Column: WAADI registratie in het handelsregister

Column: WAADI registratie in het handelsregister

Geschreven door: Paul van der Heide

Wet Allocatie Arbeidskrachten Door Intermediairs (Waadi)

Stelt u arbeidskrachten ter beschikking oftewel; leent u personeel uit tegen betaling? Dan moet u dat sinds 1 juli 2012 vermelden in het Handelsregister. Dit is het gevolg van een wetswijziging die uitbuiting van werknemers wil terugdringen. Deze wet heet Wet Allocatie Arbeidskrachten Door Intermediairs (Waadi) van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).

Wie krijgt er met deze wet te maken? Iedere onderneming of rechtspersoon die arbeidskrachten ter beschikking stelt, moet dit registreren in het Handelsregister. Dit geldt voor zowel ondernemers die bedrijfsmatig als niet-bedrijfsmatig arbeidskrachten ter beschikking stellen. Bij bedrijfsmatig moet worden gedacht aan uitzendbureaus, uitleenbureaus, payrolling-bedrijven en banenpools. Bij ondernemingen die niet-bedrijfsmatig arbeidskrachten ter beschikking stellen, is het van belang dat dit geen onderdeel is van de reguliere bedrijfsactiviteiten.

Wat is ter beschikking stellen van arbeidskrachten?

  • Er is een onderneming die arbeidskrachten ter beschikking stelt aan een andere onderneming.
  • De onderneming die arbeidskrachten ter beschikking stelt, krijgt hiervoor een vergoeding van de onderneming aan wie de arbeidskrachten ter beschikking zijn gesteld.
  • De arbeidskracht die ter beschikking is gesteld werkt onder toezicht en leiding van de onderneming aan wie hij ter beschikking is gesteld.

StiPP schrijft bedrijven aan op grond van een Waadi-registratie. Alle werkgevers in de uitzend-, payroll- en/of detacheringsbranche dienen verplicht aangesloten te zijn bij de Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten (StiPP). Bedrijven met een Waadi registratie ontvangen brieven van StiPP waarin StiPP hen sommeert gegevens te verstrekken over hun werknemers. StiPP maakt daarbij ook gebruik van de diensten van de pensioenuitvoerder Syntrus Achmea (afdeling Syntrus Pensioenadvocaten).

Dat echter een bedrijf bij de Kamer van Koophandel staat geregistreerd als uitzendbureau/uitleenbureau wil nog niet zeggen dat een aansluiting bij StiPP verplicht is.

Opsporing onbekende werkgevers

Elke werkgever die valt onder de werkingssfeer van StiPP is verplicht om zich aan te melden. Werkgevers die dit niet doen worden door StiPP opgespoord en benaderd. Als de werkgever niet meewerkt, kan een verplichte aansluiting bij het fonds worden gerealiseerd.

Handhaving StiPP heeft een handhavingsbeleid ontwikkeld dat erop is gericht om alle werkgevers en werknemers die onder de werkingssfeer van de pensioenvoorziening vallen, daadwerkelijk te laten bijdragen en deelnemen. Dit houdt onder meer in dat StiPP alle werkgevers die onder de werkingssfeer vallen, actief opspoort en aansluit bij het fonds. Daarnaast richt het handhaven zich op het tijdig aanleveren van de deelnemersgegevens en het tijdig betalen van de premienota’s.

Waarom doet StiPP aan handhaving?

StiPP heeft op grond van de Pensioenwet de verplichting om de werknemers voor te lichten over de inhoud van de pensioenregeling en de hoogte van het pensioenkapitaal. De achterliggende gedachte van de wetgever is dat werknemers op de hoogte moeten zijn van hun pensioenrechten. Als StiPP niet over de namen, adressen en loongegevens van de werknemers beschikt, kan het pensioenfonds niet aan de verplichtingen van de Pensioenwet voldoen. Daarom is het belangrijk dat StiPP deze gegevens van de werkgever ontvangt.

Opsporing onbekende werkgevers Elke werkgever die valt onder de werkingssfeer van StiPP is verplicht om zich aan te melden. Werkgevers die dit niet doen worden door StiPP opgespoord en benaderd. Als de werkgever niet meewerkt, kan een verplichte aansluiting bij het fonds worden gerealiseerd.

Tijdig aanleveren, tijdig betalen Belangrijk is om de deelnemersgegevens tijdig aan te leveren en de premienota’s op tijd te betalen. Als een werkgever in gebreke blijft, kan StiPP onder andere een kort geding starten. Hiermee heeft StiPP veel succes. Bekijk hier een aantal vonnissen. StiPP kan daarnaast ook zelf de premie vaststellen, boetes opleggen en incassotrajecten starten.

https://www.kvk.nl/inschrijven-en-wijzigen/inschrijven-bij-de-kamer-van-koophandel/moet-ik-mijn-bedrijf-inschrijven/in–of-uitlenen-van-arbeidskrachten/waadi-check/