Brief Wiebes inzake afschaffing pensioen in eigen beheer

Brief Wiebes inzake afschaffing pensioen in eigen beheer

In eerder Nieuwsflitsen (nummers 13/2015 en 29/2015) berichtten wij u reeds over de diverse oplossingsrichtingen die in de politiek de revue zijn gepasseerd met betrekking tot (de toekomst van) het pensioen in eigen beheer (PEB). Op 1 juli 2016 heeft Staatssecretaris Wiebes aan de Tweede Kamer laten weten dat hij een definitieve keuze heeft gemaakt met betrekking tot het PEB.

Directeuren-grootaandeelhouders kunnen de verplichting straks ‘afstempelen’ naar de fiscale waarde en vervolgens kiezen voor afkoop of een spaarvariant. Tijdens het Algemeen Overleg met de Tweede Kamer d.d. op 23 maart jl. had de Staatssecretaris aangekondigd nogmaals in gesprek te gaan met de belangrijkste stakeholders om draagvlak te creëren voor het uitfaseren van het PEB. Het blijkt dat er nog altijd een breed draagvlak bestaat voor Wiebes’ voorstel. Het uitfaseren leidt volgens de Staatssecretaris tot een vereenvoudiging en verlost een meerderheid van de directeuren-grootaandeelhouders op een passende wijze van de problemen met hun PEB.

Om tegemoet te komen aan wensen uit de Tweede Kamer heeft Wiebes zijn eerdere voorstel op hoofdlijnen aangepast. Zo is de termijn waarbinnen het PEB fiscaal geruisloos kan worden afgekocht, verlengd van één naar drie jaar. Dit om zoveel mogelijk directeuren-grootaandeelhouders in staat te stellen hun PEB af te kopen. Wel wordt gestimuleerd dat het uitfaseren zo spoedig als mogelijk ingaat. Er wordt een staffel voorgesteld, waarbij in 2017 een korting van 34,5% op de grondslag geldt, in 2018 een korting van 25% en in 2019 een korting van 19,5%. Ter voorkoming van anticipatie-effecten zullen de balanswaarden van ultimo 2015 in beginsel het uitgangspunt zijn voor de tegemoetkomingen ter zake van de afkoop.

De Staatssecretaris heeft aangegeven dat hij voornemens is op Prinsjesdag 2016, als onderdeel van het pakket Belastingplan 2017, een wetsvoorstel in te dienen om de afschaffing van het PEB mogelijk te maken. Het wetsvoorstel dient dan op 1 januari 2017 in werking te treden.

Naar verluidt heeft de afkoopregeling een positief effect van circa € 2 miljard op de begroting voor 2017. Verscheidene ondernemersverenigingen hebben inmiddels al positief gereageerd op het voorstel van de Staatssecretaris.

Bron: www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2016/07/01/kamerbrief-over-pensioen-in-eigen-beheer

Nieuwsflits nr. 13, 4 juli 2016