AFM: toelichtingen op de financiële verslaggeving kan beter

AFM: toelichtingen op de financiële verslaggeving kan beter

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft een onderzoek gedaan naar de kwaliteit van financiële verslaggeving. Uit dit onderzoek blijkt dat de toelichtingen op de financiële verslaggeving beter kan. Volgens de AFM hebben beleggers meer behoefte aan relevante en vergelijkbare informatie en het ‘eigen verhaal’ van de onderneming als toelichting bij de jaarrekening.
De AFM heeft onderzoek gedaan naar vier thema’s: de toelichting op de jaarrekening, de toelichting op bestuurdersbeloningen, de naleving van de verslaggevingsregels over pensioenen en de risicoparagraaf. De AFM heeft deze vier thema’s gebundeld in het rapport “In Balans 2014”.

Wat betreft het thema de naleving van de verslaggevingsregels over pensioenen worden de nieuwe toelichtingsvereisten in IAS 19R volgens de AFM slecht nageleefd. Deze vereisten zien op een beschrijving van het wettelijk kader en de governance van het pensioenfonds, een beschrijving van de risicobereidheid van het pensioenfonds en het verstrekken van een gevoeligheidsanalyse bij de belangrijkste aannames. Verder ziet de AFM dat ondernemingen gecontroleerd door dezelfde accountantsorganisatie een zelfde bedrijfstakpensioenregeling bij dezelfde uitvoerder niet consistent kwalificeren. Bij de gebruiker leidt dit tot verwarring over de juiste kwalificatie van de regeling en de daarbij behorende risico’s.

Volgens de AFM is de rapportage over pensioenverplichtingen (en –kosten) maatschappelijk relevant. Het transparant maken van de echte kosten van de huidige pensioenregelingen heeft bijgedragen aan een breed maatschappelijk debat over de inhoud en houdbaarheid van het (Nederlandse) pensioenstelsel. Ook hebben de pensioenverplichtingen een zodanige omvang dat zij direct invloed hebben op het strategisch beleid en de waarde van de individuele onderneming.

Bron:  http://www.afm.nl/nl/professionals/afm-actueel/nieuws/2014/okt/in-balans.aspx

Nieuwsflits nr. 34, 3 november 2014