Aanpassing regels bijbetalingsplicht waardeoverdracht

Aanpassing regels bijbetalingsplicht waardeoverdracht

Bij Koninklijk Besluit van 2 december 2015 is het Besluit Uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling met terugwerkende kracht tot 1 januari 2015 gewijzigd. Dit in verband met de aanpassing van de regels bij waardeoverdracht. Het recht op waardeoverdracht met een onbepaalde aanvraagtermijn geldt alleen bij een wisseling van baan waarmee vanaf 1 januari 2015 nieuwe pensioenaanspraken in een nieuwe pensioenregeling worden verworven. Een uitzondering op de hiervoor genoemde terugwerkende kracht betreft de wijziging van de definitie van “overdrachtsdatum”. Tot voor kort werd dit omschreven als de datum waarop de deelname aan de pensioenregeling van de ontvangende uitvoerder aanvangt. Na de publicatie in het Staatsblad (Stb. 10 december 2015, nr. 469) wordt de overdrachtsdatum gedefinieerd als de datum waarop de deelnemer een opgave van zijn pensioenaanspraken bij de ontvangende uitvoerder heeft opgevraagd. Hiermee loopt het moment waarop het verzoek om waardeoverdracht in gang wordt gezet, gelijk met het moment aan de hand waarvan de overdrachtswaarde wordt berekend. Het onderhavige Besluit voorziet erin dat de regeling van de beperking van de bijbetalingslasten bij wisselingen van baan vanaf 1 januari 2015 van toepassing zal zijn op alle werkgevers. Indien de aanvullende bijdrage van de oude of de nieuwe werkgever hoger is dan € 15.000,– en hoger dan 10% van de overdrachtswaarde, vervalt de verplichting tot het meewerken aan de waardeoverdracht. Wel wordt dan aan de betreffende werkgever het verzoek gedaan of deze vrijwillig bereid is de aanvullende kosten te voldoen. Is dat het geval, dan is de pensioenuitvoerder alsnog verplicht mee te werken aan waardeoverdracht. Gaat daardoor de waardeoverdracht op dat moment niet door, dan blijft de deelnemer in de pensioenregeling van de vorige werkgever. Blijkt op een later moment dat die bijbetaling minder is dan het eerder genoemde maximum, dan kan de deelnemer opnieuw om waardeoverdracht verzoeken.

Bron: rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2015/12/10/klijnsma-stelt-nieuwe-regels-voor-overhevelen-pensioen-bij-wisselen-van-baan

Nieuwsflits nr. 26, 11 december 2015